Späť Verzia pre tlač

Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR na roky 2012 - 2014

aktualizované dňa: 15. 02. 2012

Úvod

V súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, v zmysle listu Ministerstva financií SR č. MF/014851-431 z 11. mája 2011 boli rozpočtovej kapitole Ministerstva financií SR navrhnuté limity príjmov a výdavkov na roky 2012 až 2014.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2012 až 2014 postupoval správca kapitoly MF SR v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 (Finančný spravodajca č. 2/2011) s tým, že bol vykonaný rozpis rozpočtu v Rozpočtovom informačnom systéme u všetkých organizácií kapitoly MF SR.

Návrh rozpočtu kapitoly MF SR zahŕňa rozpočty rozpočtových organizácií:

Ministerstvo financií SR - úrad (MF SR - úrad),

o Platobná jednotka MF SR (PJ MF SR),

Správa finančnej kontroly Bratislava (SFK Bratislava),

Správa finančnej kontroly Zvolen (SFK Zvolen),

Správa finančnej kontroly Košice (SFK Košice),

Finančné riaditeľstvo SR (FR SR),

DataCentrum (DC),

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica (VDZ Financie),

Štátna pokladnica (ŠP),

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDaL).

Návrh rozpočtu kapitoly zahŕňa aj rozpočet na Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorý je rozpočtovaný v rámci platobnej jednotky ako súčasť rozpočtu úradu ministerstva financií.

Kapitole MF SR boli na roky 2012 až 2014 navrhnuté výdavky v takej výške, aby bol naplnený základný cieľ vlády, ktorým je postupné znižovanie deficitu rozpočtu verejnej správy, aby neprekročil úroveň 3% HDP v roku 2014. V roku 2012 by táto hodnota nemala presiahnuť úroveň 3,8% HDP.

V rámci osobných výdavkov sú zapracované náklady súvisiace zo zavedenia superhrubej mzdy colníkov.

Súčasťou rozpočtu kapitoly MF SR je poskytnutý transfer Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a prijatý transfer od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Obe organizácie sú Štatistickým úradom SR zaradené medzi ostatné subjekty verejnej správy.

Nad rámec limitu výdavkov sú v rozpočte kapitoly MF SR rozpísané prostriedky Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP, ku ktorým je spolufinancovanie zabezpečené v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

Kľúčovou úlohou kapitoly v nasledujúcom roku bude realizácia prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Jej účelom je zmeniť daňovú a colnú správu tak, aby bola efektívnejšia v zmysle zníženia vlastných nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu štátnych príjmov a zároveň proklientsky orientovaná s cieľom zjednodušenia procesov a odstránenia nadbytočnej byrokracie a záťaže na strane povinného subjektu, no predovšetkým pripravená na prevzatie úlohy miesta zjednoteného výberu daní a cla.

Viac informácií v priložených súboroch ...

Príloha: