Späť Verzia pre tlač

Európsky sociálny fond

aktualizované dňa: 14. 08. 2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa stalo úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z

Prioritnej osi:  3   Podpora zamestnanosti a SI a budovanie kapacít v BK
Opatrenie: 3.3  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK.

a

Prioritnej osi: 4    Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Opatrenie: 4.1.  Zlepšenie kvality služieb poskytovaných  verejnou správou a neziskovými organizáciami

na realizáciu národného projektu:

„Rozvoj ľudských  zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR“.


Projekt je zameraný na zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov MF SR v dvoch oblastiach:

 

Vzdelávanie v anglickom jazyku

Vzdelávanie na prehlbovanie mäkkých zručností

 

Realizácia verejného obstarávania:

 

 

 Európsky sociálny fond       Zamestnanosť a sociálna inklúzia