Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2010 z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2010

aktualizované dňa: 06. 09. 2010

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2010 vyplývajúcich z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2010“ sa predkladá na základe Interného riadiaceho aktu MF SR č. 5/2005 „Smernica na vypracovanie kontraktov medzi MF SR a rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti“ a „Kontraktu medzi MF SR a DataCentrom na rok 2010“, čl. VI., bod 1.  schváleného poradou vedenia  MF SR dňa 30. 11. 2009 a podpísaného dňa 16.12.2009.
Úlohy obsiahnuté v Kontrakte boli stanovené so zohľadnením existujúceho stavu zamestnancov, technologického vybavenia a reálnych možností ich zabezpečenia.

DataCentrum má pre rok 2010 Ministerstvom financií SR stanovený záväzný limit zamestnancov v počte 91 osôb. Vykázaná skutočnosť v sledovanom období predstavuje v priemernom prepočítanom počte 81 zamestnancov. Limit počtu zamestnancov ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu bol dodržaný, pričom skutočnosť prestavuje  plnenie na úrovni 89,01 %.
K 30. 6. 2010 bolo v DataCentre zamestnaných celkom v evidenčnom stave 84 zamestnancov, z  toho 32 mužov a 52 žien. V tomto počte nie sú započítané 4 zamestnankyne vedené v mimoevidenčnom stave z dôvodu čerpania materskej a  rodičovskej dovolenky.
V priebehu hodnoteného obdobia mal stav zamestnancov mierne stúpajúcu tendenciu, a to hlavne z dôvodu personálneho napĺňania novovzniknutého špecializovaného útvaru CSIRT.SK - pracoviska zriadeného na základe uznesenia vlády SR č. 479/2009 za účelom  poskytovania služieb na zvládnutie bezpečnostných počítačových incidentov, do ktorého boli v hodnotenom období prijatí 4 zamestnanci. Celkom je v zmysle uvedeného uznesenia v roku 2010 plánované obsadiť v útvare CSIRT.SK 9 pracovných miest. Stavy zamestnancov v ostatných činnostiach ostali na úrovni stavu k 31.12.2009.

Viac informácií v priložených súboroch...

Príloha: