Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za 1. polrok 2010 z Kontraktu, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2010

aktualizované dňa: 06. 09. 2010

V Kontrakte na rok 2010 (ďalej len „kontrakt“), uzatvorenom dňa 11. decembra 2009 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) podľa čl. II. na obdobie od        1. januára 2010 do 31. decembra 2010, bol v čl. III., bod 1) stanovený jeho predmet, na:

a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných MF SR, pre zamestnancov verejnej správy a
c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

V nadväznosti na bod 2)  čl. III. kontraktu, malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica  v roku 2010 zrealizovať materiálno – technické zabezpečenie 18 000 lôžkodní, takto:
 
a) plnenie predmetu kontraktu, uvedené v článku III., ods. 1) písm. a) a b) bude VDZ VS – Financie  Tatranská Lomnica zabezpečovať počas doby trvania kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF SR a organizácií rezortu MF SR,
b) plnenie predmetu činnosti uvedené v bode c) bude vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované v termínoch, tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra, na základe písomných požiadaviek osobného úradu MF SR a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v priebehu pracovného týždňa), na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR.

V súlade s čl. IV – Spôsob financovania, bola činnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

Viac informácií v priložených súboroch...

Príloha: