Späť Verzia pre tlač

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.0

aktualizované dňa: 18. 03. 2010

Cieľom aktualizovanej verzie Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu (verzia 5.0) je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci Kohézneho fondu v nadväznosti na Európskou komisiou schválené programové dokumenty.

Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu súvisia s potrebou zjednodušenia systému finančného riadenia Kohézneho fondu a týkajú sa predovšetkým nasledovných oblastí:

  • umožňuje sa predloženie záverečnej žiadosti o platbu pred ukončením fyzickej realizácie projektu v rámci systému predfinancovania a systému refundácie, resp. kombinácie oboch;
  • ruší sa povinnosť predkladania písomnej verzie vnútorného manuálu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, riadiaceho orgánu, platobnej jednotky platobnému orgánu;
  • dochádza k nahradeniu pojmu „minimálna 15 % kontrola“ pojmom „vládny audit“ v súlade s Postupmi pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;
  • upravuje sa časť 4.5.5 Vrátenie finančných prostriedkov konečným prijímateľom v súlade s vedením knihy dĺžnikov;
  • formulačne sa upravuje text týkajúci sa používania účtov konečného prijímateľa;
  • dopĺňa sa povinnosť pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vo väzbe na zmenu právnej subjektivity konečného prijímateľa;
  • upravuje sa zoznam dokumentov, ktoré je povinný sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka archivovať;
  • dochádza k zohľadneniu organizačných zmien jednotlivých útvarov zabezpečujúcich implementáciu Kohézneho fondu;
  • upravuje sa používanie mien a dochádza k úprave formulárov v súvislosti s prechodom na euro v Slovenskej republike;
  • aktualizujú sa prílohy 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 13a, 13b, 14a a 14b.

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzia 5.0 nadobúda platnosť 01.03.2010. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzie 5.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 01.03.2010.