Späť Verzia pre tlač

Daňová legislatíva

aktualizované dňa: 09. 12. 2011

Pri analytickej práci v oblasti daní a odvodov je nutné pracovať aj s legislatívnymi zmenami, ktoré majú priamy vplyv na príjmy verejnej správy. Keďže IFP pripravuje daňové a odvodové prognózy, poskytuje súvisiace analytické údaje a ich interpretáciu, považoval za potrebné pripraviť databázu najdôležitejších legislatívnych zmien. Táto databáza je k dispozícii širokej verejnosti, teda pre každého, kto má záujem analyticky pracovať s daňovými príjmami verejnej správy. Dôležitosť tejto databázy spočíva však v tom, že je nevyhnutná pre prácu členov Výboru pre daňové prognózy, ktorí majú priamy vplyv na výsledné daňové prognózy MFSR. Databáza zahŕňa všetky dôležité dane ako DPFO, DPPO, Daň vyberaná zrážkou, DPH, všetky spotrebné dane, DPH, sociálne odvody a zdravotné odvody.

Použité skratky:

DPFO - daň z príjmov fyzických osôb
DPH - daň z pridanej hodnoty
DPPO - daň z príjmov právnických osôb
SPD - spotrebná daň

Príloha: