Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 2/2009-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v súvislosti s ukončením rozpočtového roka

aktualizované dňa: 15. 12. 2011

Certifikačný orgán má v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, Systému finančného riadenia pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie
2014 - 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“) v podmienkach Slovenskej republiky v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý a efektívny proces ukončenia rozpočtového roka (ďalej len „rok N“) a otvorenia nového rozpočtového roka (ďalej len „rok N+1“).

Vzhľadom na špecifiká rozpočtových pravidiel a informačných systémov - ITMS, ITMS2014+ (ďalej len „ITMS“), ISUF, RIS a IS Štátnej pokladnice pri ukončení rozpočtového roka N, usmernenie svojím obsahom spresňuje podmienky a lehoty na spracovanie žiadostí o platbu, súhrnných žiadostí o platbu, mimoriadnych súhrnných žiadostí o platbu a podmienky viazania príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

V usmernení sú definované povinnosti pre certifikačný orgán, riadiaci orgán, platobnú jednotku, prijímateľa a správcu kapitoly, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a lehoty v nadväznosti na ukončenie rozpočtového roka N. Na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu stanovené týmto usmernením, resp. všetky ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa riadiaceho orgánu v rozsahu určenom v splnomocnení.

Platobná jednotka a rozpočtový útvar správcu kapitoly v spolupráci s riadiacim orgánom zabezpečia informovanie všetkých dotknutých prijímateľov (najmä štátne rozpočtové organizácie), ktorí realizujú projekty v rámci programov ich rozpočtovej kapitoly.

Pre Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 a Interreg V-A SK – CZ, Interreg V-A SK - AT, Interreg V-A SK - HU, Interreg V-A SK - PL pre programové obdobie 2014 - 2020 sa postupy a termíny podľa tohto usmernenia vzťahujú primerane, ak nie je uvedené inak.

Usmernenie č. 2/2009-U k financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka, aktualizácia č. 3

Dátum vydania: 1.12.2016

Dátum účinnosti: 1.12.2016

Publikovanie a otváranie XML súborov

 

Príloha: