Späť Verzia pre tlač

Rozpočet verejnej správy na roky 2010 až 2012 - schválený NRSR

aktualizované dňa: 29. 09. 2009

Predložený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 vychádza z programového vyhlásenia vlády, fiškálneho rámca Rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 a nadväzuje na Program stability Slovenska  na roky 2008 až 2012 schválený vládou SR uznesením č. 316/2009. Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení stanovila, že základným rámcom pri presadzovaní politiky a cieľov vlády SR, obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády SR, bude obozretná rozpočtová politika a postupné upevňovanie stability verejných financií.
Základ pre zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 predstavuje aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2012, ktorá je postavená na odhadoch vývoja v roku 2009 a na predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky SR v strednodobom horizonte.  Na súčasnú prognózu výrazne vplýva pretrvávajúci negatívny vývoj globálnych faktorov - vplyv finančnej a hospodárskej krízy, ktorej dno sa predbežne predpokladá na prelome rokov 2009 - 2010. Aktuálne údaje však ukazujú rýchlejšie oživenie vývoja ekonomík dôležitých obchodných partnerov SR, čo sa v dôsledku vysokej otvorenosti ekonomiky Slovenska prejaví po poklese HDP v roku 2009 (na úroveň -5,7 % HDP) v rýchlejšom oživení v nasledujúcich rokoch až na úroveň 5,4 % HDP v roku 2012.
Vychádzajúc z týchto zámerov a ekonomických podmienok, rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 bol zostavený tak, aby postupné znižovanie plánovaného schodku rozpočtu verejnej správy viedlo k úrovni 3 % HDP v roku 2012. Schodok rozpočtu verejnej správy vyjadrený v metodike ESA 95, vrátane vplyvu zavedenia kapitalizačného piliera starobného dôchodkového poistenia je v roku 2010 rozpočtovaný na úrovni 5,5 % HDP a na rok 2011 na úrovni 4,2 % HDP. Takto stanovené deficity odrážajú snahu vlády o konsolidáciu verejných financií, ktorá je nutná pre zdravý vývoj verejných financií. Zároveň predstavujú nutný kompromis medzi konsolidáciu verejných financií a plnením záväzkov voči občanom vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády v podmienkach ekonomickej krízy.

Pre udržanie sociálneho štandardu občanov a zabezpečenie adekvátnych zdrojov pre financovanie sociálnych programov vlády bolo potrebné zamerať sa na efektívnosť konkrétnych výdavkových politík jednotlivých rezortov. Predmetom zvýšenia efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov boli najmä samotné prevádzkové výdavky jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Dôkazom racionalizačných opatrení je medziročný pokles výdavkov na tovary a služby bez zdrojov z EÚ a spolufinancovania v roku 2010 oproti roku 2009 až o 23,4 %. Na zefektívnení prevádzky sa prejavilo aj zníženie počtu zamestnancov rozpočtových organizácií o 2 334 osôb vrátane osobných výdavkov, ktoré súviselo najmä s neplnením limitu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií nad úroveň 3 % pri súčasnom zohľadnení plnenia administratívnych kapacít a osobitostí vybraných skupín zamestnancov a  so znížením počtu zamestnancov v kapitole Ministerstva obrany SR z dôvodu reorganizácie ozbrojených síl. Racionalizácia sa netýkala len prevádzky samotných kapitol štátneho rozpočtu, ale aj investičných výdavkov kapitol. Zníženia v návrhu štátneho  rozpočtu na rok 2010 nepredstavujú podfinancovanie uvedených oblastí, nakoľko pri zapojení zdrojov z EÚ a spolufinancovania tak bežné, ako aj kapitálové výdavky, medziročne rastú a vytvárajú sa podmienky na zvýšené čerpanie zdrojov EÚ.
V roku 2010 sa vo výdavkoch štátneho rozpočtu rozpočtuje 95 % transferu na vykrytie výpadku príjmov Sociálnej poisťovne z titulu zavedenia druhého piliera dôchodkového zabezpečenia a od roku 2011 v plnej výške potrieb Sociálnej poisťovne.
V návrhu rozpočtu  verejnej správy na roky 2010 až 2012 sa nepredpokladá žiadna privatizácia.

Viac informácií v priložených súboroch..........

Príloha: