Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za 1. polrok 2009 z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2009“

aktualizované dňa: 31. 08. 2009

V Kontrakte na rok 2009 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvorenom dňa 14. januára 2009 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009, bol v čl. III., bod 1) stanovený jeho predmet, na:

a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,

b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných MF SR, pre zamestnancov verejnej správy a

c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.


V nadväznosti na bod 2)  čl. III. Kontraktu, malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica  v roku 2009 zrealizovať materiálno – technické zabezpečenie 18 000 lôžkodní, takto:

a) plnenie predmetu Kontraktu, uvedené v článku III., ods. 1) písm. a) a b) bude VDZ VS – Financie  Tatranská Lomnica zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF SR a organizácií rezortu MF SR,

b) plnenie predmetu činnosti uvedené v bode c) bude vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované v termínoch, tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra, na základe písomných požiadaviek osobného úradu MF SR a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v priebehu pracovného týždňa), na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR.

V súlade s čl. IV – Spôsob financovania, bola činnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

Na zabezpečenie predmetu Kontraktu bol podľa bodu 2) čl. IV. schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške 1 541 393,–EUR, z toho 829 848,–EUR na kapitálové výdavky a 711 545,– EUR na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej prílohu č. 1 ku Kontraktu, bol na rok 2009 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 116 178,– EUR. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 26 osôb.

Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2009, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, bol podľa bodu 3), čl. IV. v priebehu 1. polroka 2009, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný.

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2009, zo dňa 30. júna 2009, bol zmenený článok IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 1 573 346,– EUR, z toho 829 848,– EUR na kapitálové výdavky a 743 498,– EUR na bežné výdavky.

Za hodnotiace obdobie, t. j. za 1. polrok 2009, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 9 770 lôžkodní.

V porovnaní s bodom 2) článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu 18 000 zrealizovaných lôžkodní v roku 2009, to predstavovalo plnenie 54,28 % z ročného plnenia a 108,56 % z plnenia 01 – 06/2009.

Viac informácií v priložených súboroch .........

Príloha: