Späť Verzia pre tlač

Návrh záverečného účtu verejnej správy SR za rok 2008

aktualizované dňa: 26. 06. 2009

1.     Súhrnná charakteristika ekonomického vývoja v roku 2008

1.1. Základné tendencie vývoja ekonomiky

V roku 2008 sa zaznamenalo vysoké tempo rastu ekonomiky (6,4 %) a úspešné naplnenie vyhliadok vstupu SR do eurozóny v plánovanom termíne k 1.1.2009. Tento fakt priaznivo vplýval na podnikateľské prostredie a záujem investorov o pokračujúce pôsobenie v SR. Hospodársky rast v roku 2008 bol podporovaný predovšetkým rastom domáceho dopytu,  pričom ekonomika nejavila známky ohrozenia makroekonomickej stability.
Ku koncu roka sa však už začali prejavovať dôsledky globálnej finančnej krízy na reálnej ekonomike Slovenska. Hospodárska kríza priniesla v posledných mesiacoch roka značné oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobuje pokles slovenského exportu, spomalenie dynamiky produkčnej stránky, trhu práce a celkového domáceho dopytu.  Otáznym ostáva rozsah a trvanie vplyvu finančnej krízy na reálnu ekonomiku Slovenska v dôsledku oslabovania ekonomickej aktivity najvýznamnejších obchodných partnerov SR. Oproti iným krajinám v regióne bude však ekonomika Slovenska fungovať v stabilnom menovom prostredí, ktoré so sebou priniesol vstup do eurozóny, čo bude priaznivo vplývať na dôveru investorov v slovenskú ekonomiku a na ich strategické rozhodnutia v regióne. Pozitívne vnímanie slovenskej ekonomiky v očiach zahraničia a schopnosť plniť finančné záväzky boli potvrdené v priebehu roka  aj zvýšením ratingu Slovenska.
1.1.1. Ekonomický vývoj SR v kontexte vývoja globálnej ekonomiky
Finančná kríza v druhej polovici roka 2008 výrazne zasiahla vyspelé ekonomiky, zatriasla dôverou vo finančné inštitúcie a prehĺbila neistotu ohľadom solventnosti viacerých významných inštitúcií, čo vyústilo do série bankrotov a nútených predajov. Znížená prístupnosť ku kapitálu napomáha prelievaniu sa problémov z finančných trhov do reálnej ekonomiky. Finančná a hospodárska kríza znižuje úroveň globálneho ekonomického rastu, ktorý by mal byť podľa MMF v roku 2009 najnižší za posledných 60 rokov ). Krízou boli zasiahnuté predovšetkým rozvinuté ekonomiky, keď mnohé z nich zaznamenali v druhej polovici roka 2008 pokles HDP. Kríza neobišla ani rýchlo sa rozvíjajúce sa ekonomiky Číny a Indie, ktoré sú zasiahnuté predovšetkým poklesom svetového obchodu. Silný dopyt z týchto krajín bol jednou z príčin zvyšovania ceny ropy, ktorá v júli 2008 dosiahla historické maximum, keď sa jej hodnota zastavila na úrovni 143,3 dolára za barel. Od polovice roka však začali ceny komodít klesať vplyvom oslabenia globálneho dopytu v dôsledku prieniku globálnej finančnej krízy aj do reálnej ekonomiky. Priemerné ceny ropy dosiahli od septembra do konca roka hodnotu 65,9 USD za barel.

Viac informácií v priložených súboroch..................

Príloha: