Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2009 z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2009“

aktualizované dňa: 02. 10. 2009

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2009 z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2009“ sa predkladá na základe Interného riadiaceho aktu MF SR č. 5/2005  „Smernica na vypracovanie kontraktov medzi MF SR a rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti“ a „Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR a DataCentrom na rok 2009“, čl. VI., bod 1. zo dňa 17. 12. 2008.

Úlohy obsiahnuté v Kontrakte boli stanovené so zohľadnením existujúceho stavu zamestnancov, technologického vybavenia a reálnych možností ich zabezpečenia.
Pre rok 2009 má DataCentrum stanovený Ministerstvom financií SR záväzný limit zamestnancov v počte 91 osôb. Vykázaná skutočnosť v sledovanom období predstavuje v priemernom prepočítanom počte 80 zamestnancov. Limit počtu zamestnancov ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu bol dodržaný, pričom skutočnosť prestavuje plnenie len na úrovni 87,9 %.
K  30. 6. 2009 bolo v DataCentre zamestnaných celkom v evidenčnom stave 79 zamestnancov, z toho 29 mužov a 50 žien. V tomto počte nie sú započítané 2 zamestnankyne vedené v mimoevidenčnom stave, ktoré čerpajú materskú a rodičovskú dovolenku.
V priebehu hodnoteného obdobia mal stav zamestnancov klesajúcu tendenciu. Doplnenie počtu zamestnancov, najmä s požadovaným vedomostným a skúsenostným potenciálom v oblasti informačných a komunikačných technológií, na úroveň schváleného limitu je stále problematické a veľmi náročné. Pri zabezpečovaní tohto cieľa jedným z rozhodujúcich faktorov je skutočnosť, že reálne možnosti odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nedokážu dosiahnuť úroveň mzdového ohodnotenia porovnateľnej špecializácie na trhu práce.

Viac informácií v priložených súboroch............

Príloha: