Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za II. polrok 2008 podľa „Kontraktu na rok 2008“, uzatvoreného medzi MF SR a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2008

aktualizované dňa: 31. 03. 2009

V Kontrakte na rok 2008 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvorenom dňa 18. decembra 2007 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008, bol v čl. III., bod 1) stanovený jeho predmet, a to:


a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,

b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných MF SR, pre zamestnancov verejnej správy a

c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.


V nadväznosti na bod 2)  čl. III. Kontraktu, malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať v roku 2008 materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 10 000 lôžkodní a rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 8 000 lôžkodní. V súlade s čl.  IV. – Spôsob financovania, bola činnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

Na zabezpečenie predmetu Kontraktu, podľa bodu 2) čl. IV., bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške 25 436 tis. Sk, z toho 9 200 tis. Sk na kapitálové výdavky a 16 236 tis. Sk na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej prílohu č. 1 ku Kontraktu, bol na rok 2008 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 3 500 tis. Sk. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 24 osôb.

Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2008, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, podľa bodu 3), čl. IV., bol v priebehu roka 2008, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný.

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2008, zo dňa 24. júna 2008, bol zmenený článok IV. Spôsob financovania, ods. 2). Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v súlade s čl. III., bod 2) boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 27 789 tis. Sk, z toho 10 700 tis. Sk na kapitálové výdavky a 17 089 tis. Sk na bežné výdavky. Počet zamestnancov organizácie sa zvýšil na 26 osôb.

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2008, zo dňa 15. decembra 2008, bol zmenený článok IV. Spôsob financovania, ods. 2).  Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v súlade s. čl. III. bod 2) boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 23 719 tis. Sk, z toho 1 525 tis. Sk na kapitálové výdavky a 22 194 tis. Sk na bežné výdavky.

Za hodnotiace obdobie, t. j. rok 2008, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 21 223 lôžkodní. V porovnaní s bodom 2) článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu 18 000 lôžkodní za rok 2008, to predstavovalo plnenie 117,91 %.

V roku 2008 bolo zrealizované materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít v rozsahu 5 549 lôžkodní. Rekreačné aktivity boli zrealizované v počte 15 674 lôžkodní.

O štruktúre materiálno – technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu, s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR a percento jeho plnenia hovorí tabuľka č. 1.

Viac informácií v priložených súboroch..........

Príloha: