Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za II. polrok 2008 z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2008“

aktualizované dňa: 31. 03. 2009

Úvod

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2008 vyplývajúcich z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2008“ sa predkladá na základe Interného riadiaceho aktu MF SR č. 5/2005  „Smernica na vypracovanie kontraktov medzi MF SR a rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti“ v znení Dodatku č.1 a Kontraktu medzi MF SR a DataCentrom na rok 2008, čl. VI., bod 1. zo dňa 27. 12. 2007 (ďalej len Kontrakt).
Úlohy obsiahnuté v Kontrakte boli stanovené so zohľadnením existujúceho stavu zamestnancov s adekvátnou priemernou mzdou.
Pre rok 2008 malo DataCentrum Ministerstvom financií SR určený záväzný limit zamestnancov v počte 91 osôb. Skutočnosť v priemernom prepočítanom počte zamestnancov v hodnotenom období je 78 osôb,  čo predstavuje plnenie iba na 86 %.
K 31.12.2008 bolo v DataCentre zamestnaných celkom v evidenčnom stave 82 zamestnancov, z toho 33 mužov a 49 žien. V tomto počte nie je započítaná 1 zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke, ktorá je vykazovaná v mimoevidenčnom stave.

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31.12.2008 je nasledovná:

(viď. tabuľka v správe)

V priebehu hodnoteného obdobia bol stav zamestnancov pohyblivý a možno konštatovať, že i naďalej je udržiavanie stavu zamestnancov v schválenom limite stále veľmi náročné. Jedným z rozhodujúcich a pretrvávajúcich faktorov je problematické riešenie situácie v oblasti odmeňovania a motivácie súčasných, ale aj novoprijatých zamestnancov, čo v niektorých prípadoch ovplyvnilo aj stav plnenia úloh. 
DataCentrum zabezpečuje správu a prevádzkovanie rozsiahlych projektov a celoštátne významných informačných systémov (IS). Činnosti zamestnancov aj v roku 2008 spočívali hlavne v overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých informačných systémov, v zabezpečovaní a gestorovaní softvérových, technických a komunikačných riešení, v obsluhe, údržbe a rozširovaní IS inštalovaných v DataCentre podľa potrieb projektov a požiadaviek jednotlivých odborných útvarov MF SR a tiež v zabezpečovaní bežnej, rutinnej prevádzky.
Z hľadiska výstupov DataCentrum poskytuje  služby predovšetkým Ministerstvu financií SR, Štátnej pokladnici, ostatným orgánom verejnej správy a neštátnym a komerčným organizáciám.
Užívateľmi výstupov boli predovšetkým organizačné útvary MF SR (sekcia rozpočtovej politiky, sekcia štátneho výkazníctva, sekcia finančného trhu, sekcia daňová a colná, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor integrovanej podpory, kancelária ministra), Štátna pokladnica, Daňová správa SR a Colná správa SR.
Vybrané informácie poskytovalo DataCentrum aj ďalším ústredným orgánom  štátnej správy (ŠÚ SR, MVRR SR, MH SR, MPSVR SR, MP SR, MDPT SR, MŠ SR a pod.), inštitúciám verejnej správy,  neštátnym inštitúciám (ratingové spoločnosti) a bankovým subjektom najmä z oblasti spracovania účtovných výkazov právnických a fyzických osôb, bankových účtovných výkazov a informácií o hypotekárnych a stavebných úveroch.
Výstupy z riešenia, najmä z projektu informačného systému výkazníctva, boli použité pri analytických prácach, pri zostavovaní štátneho rozpočtu, pri kontrole rozpisu štátneho rozpočtu, pri sledovaní plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.
Z projektu vytvárania údajovej základne finančnej politiky štátu boli predkladané napr. výstupy zamerané na tvorbu časových radov vybraných ukazovateľov ekonomického a finančného vývoja a ich spracovanie do analytických tabuľkových zostáv.
I naďalej sa úspešne rozvíja projekt platobného a monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS), ktorý je v DataCentre prevádzkovaný. V priebehu I. polroka roku 2008 (10. apríla) bol uvedený do produkčnej prevádzky Portál ITMS a boli zabezpečované všetky s tým súvisiace činnosti v rámci prípravy i nábehu prevádzky.   
V súvislosti so prevádzkou IS ŠP DataCentrum permanentne poskytuje podporu užívateľom pre RIS (moduly ZoRo, MPR, RI, MUR) s následnou väzbou na modul finančného plánu a platobného styku ŠP.
Technickú podporu a odborné poradenstvo pre potreby fungovania rozpočtového informačného systému a informačného systému štátnej pokladnice DataCentrum zabezpečuje prostredníctvom Centra podpory užívateľov (CPU) - vytvorenou a nepretržite udržiavanou komunikačno-technologickou infraštruktúrou.
DataCentrum bolo a  je spracovateľom informácií pre Ministerstvo financií SR - jeho organizačné útvary a plní funkciu prevádzkovateľa a správcu rezortných aj mimorezortných informačných systémov.

Viac informácií v priložených súboroch..........

Príloha: