Späť Verzia pre tlač

Základné informácie

aktualizované dňa: 14. 05. 2013

Twinningový projekt PF 2006 – Posilnenie nezávislosti vnútorného auditu vo verejnom sektore zriadením výboru/výborov pre audit“

Dňa 13. júla 2007 sa v rámci MF SR – Sekcie kontroly (Odbore metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu ako Centrálnej harmonizačnej jednotke - CHJ) oficiálne začal twinningový projekt „Posilnenie nezávislosti vnútorného auditu vo verejnom sektore zriadením výboru/výborov pre audit“  v spolupráci  s vybraným twinningovým partnerom - ministerstvom financií Holandského kráľovstva. Projekt bol ukončený v septembri 2008.

Návrh twinningového projektu č.SK06/IB/FI/01 bol vypracovaný v poslednom štvrťroku 2005 a po priebežných pripomienkach a odporúčaniach zo strany EK bol v máji 2006 predložený Útvaru národného koordinátora zahraničnej pomoci ÚV SR na schválenie.

Projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Prechodného fondu PF 2006 a rozpočet predstavoval 390 469 Euro. Konečným príjemcom bola sekcia kontroly na MF SR.

Za stáleho twinningového poradcu bol zvolený pán Jan W.van der Ploeg. Projektovým vedúcim bola Ing. Soňa Tyková zo sekcie kontroly MF SR.

Hlavným cieľom a poslaním projektu bolo posilnenie nezávislosti vnútorného auditu zriadením výboru(ov) pre audit.

Výbor pre audit pôvodne vznikol v súkromnom sektore; za posledné roky sa však jeho funkcia, úlohy a výhody rozšírili aj do verejného sektora. Tým sa stal uznávaným a dôveryhodným nástrojom vrcholového vedenia ministerstiev a iných organizácií verejnej správy. 

Zodpovednosti výboru pre audit možno vo všeobecnosti definovať ako správu a riadenie verejných financií. 

„Správa a riadenie verejných financií je založená na vzájomnom vzťahu vnútornej organizačnej štruktúry a špecifických opatrení zavedených za účelom poskytnutia ubezpečenia, že všetky finančné aktivity orgánu verejnej správy sú vykonávané korektným a overiteľným spôsobom v súlade s príslušným právnym predpisom“.

V tomto spektre výbor pre audit pôsobí ako úplne nezávislý poradný/dohľadný orgán, koordinujúci a optimalizujúci výkon finančnej správy a riadenia na ministerstve.

Funkcia Výboru pre audit spočíva najmä v podpore vnútorných audítorov a vrcholového vedenia prostredníctvom monitorovania rizika, ako aj procesov kontroly a riadenia zavedených v organizácii. S tým je spojené poskytnutie ubezpečenia, že v rámci organizácie sú zavedené najhospodárnejšie, najúčinnejšie a najefektívnejšie procesy správy a riadenia. 

V nadväznosti na hlavný cieľ projektu boli projektové aktivity rozdelené do 9 komponentov:

I.  Stratégia pre vznik a predstavenie Výboru(ov) pre audit; 

II.  Doplnenie a pozmenenie primárnej a sekundárnej legislatívy umožňujúcej vytvorenie Výboru(ov) pre audit.

III.  Návrh terciárnej legislatívy s rovnakým účelom ( vypracovanie príručky).

IV.  Návrh Charty/Štatútu Výboru pre audit.

V.  Návrh Etického kódexu pre členov Výboru pre audit;

VI.  Implementácia Pilotného projektu na Ministerstve financií;

VII.  Zaškolenie členov Výboru pre audit, vnútorných audítorov, manažmentu a zamestnancov CHJ;

VIII.  Pozorovanie práce podobného Výboru pre audit v členskom(ých) štáte(och) Európskej únie;

IX.  Poradenstvo a poradné činnosti, konferencia, semináre a workshopy zamerané na šírenie relevantných  informácií  o Výbor(och) pre audit;

Vzhľadom na skutočnosť, že kľúčová zodpovednosť za správu a riadenie verejných financií je kladená na manažment, s  podporou vnútorného auditu pri jeho rozhodovaní, ťažiskovými aktivitami projektu sú školenia manažmentu a vnútorných audítorov ústredných orgánov štátnej správy. Tieto boli realizované v rámci komponentu VII. 

Aktivity sa realizovali podľa schváleného plánu počas implementácie projektu, t.j. od júla 2007 do septembra 2008.

Celý projekt bol realizovaný a koordinovaný konečným príjemcom, t.j. sekciou kontroly na Ministerstve financií SR. Za účelom monitorovania progresu projektových aktivít bol vytvorený riadiaci výbor, ktorému predsedal riaditeľ odboru metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu. Členmi riadiaceho výboru boli zástupcovia Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR a zástupcovia zo strany dodávateľa.

Dôležitosť zriadenia výborov pre kontrolu a audit v orgánovh verejnej správy potvrdzuje zavedenie tohto prvku v rámci ustanovenia § 3a novely zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. júna 2008.

V prípade potreby podrobnejších informácií súvisiacich s projektom môžete kontaktovať Ministerstvo financií SR, sekciu auditu a kontroly:

Tel: +421 (0)2 59 58 21 46

 Fax: +421 (0)2 59 58 21 46