Späť Verzia pre tlač

Stratégia riadenia štát. dlhu

aktualizované dňa: 16. 12. 2009

Aktualizácia stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2007 - 2010 (júl 2009):


Aktualizácia stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2007 - 2010 (máj 2008):


Stratégia riadenia štátneho dlhu

Stratégia riadenia štátneho dlhu je hlavným a východiskovým dokumentom, ktorý na uvedené časové obdobie stanovuje základné rámce a smerovanie politiky riadenia dlhu. Stratégia pokrýva iba tú časť dlhu a likvidity, ktorá je riadená Ministerstvom financií SR, t.j. štátny dlh a likviditu tých subjektov, ktoré sú riadené centrálnou vládou. Z tohto materiálu sa odvodzujú jednotlivé predpisy, ktoré bližšie upravujú pravidlá pre riadenie rizík štátneho dlhu, limity pozícií štátu a systém kontroly. Stratégia sa tvorí na obdobie štyroch rokov kopírujúc volebné obdobia vlády s každoročnou aktualizáciou.

Aktuálna Stratégia riadenia štátneho dlhu vypracovaná na roky 2007 až 2010 je postavená na troch hlavných princípoch: transparentnosť, preferovanie strednodobých a dlhodobých cieľov, optimalizácia rizík a definuje 6 základných cieľov:

1. Zmenšenie počtu emisií nových štátnych cenných papierov a štandardizovanie veľkosti jednotlivých emisií.

2. Zlepšenie transparentnosti zámerov emitenta (MF SR) a jeho komunikácie s investormi a finančnými trhmi.

3. Optimalizácia nákladov (výdavkov) štátneho rozpočtu na obsluhu štátneho dlhu.

4. Udržanie priemernej splatnosti portfólia štátnych cenných papierov a durácie portfólia štátnych cenných papierov.

5. Postupné zväčšovanie podielu štátneho dlhu v zahraničných menách v pomere k slovenským korunám.

6. Prehodnotiť a v prípade vhodných podmienok na trhu uskutočniť emisiu štátnych dlhopisov pre obyvateľstvo.