Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2008 podľa „Kontraktu na rok 2008“, uzatvoreného medzi MF SR a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2008

aktualizované dňa: 29. 09. 2008

V súlade s Kontraktom na rok 2008 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvoreným dňa 18. decembra 2007 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica), počas doby  trvania Kontraktu, t. j. od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, je jeho predmetom:

a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie materiálno – technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných MF SR, pre zamestnancov verejnej správy ,
c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

V nadväznosti na bod 2)  čl. III. Kontraktu, má VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať v roku 2008 materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 10 000 lôžkodní a rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 8 000 lôžkodní.

Podľa čl.  IV. – Spôsob financovania, je činnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

Na zabezpečenie predmetu Kontraktu, v súlade s bodom 2) čl. IV., bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške 25 436 tis. Sk, z toho 9 200 tis. Sk na kapitálové výdavky a 16 236 tis. Sk na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej prílohu č. 1 k tomuto Kontraktu, bol na rok 2008 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 3 500 tis. Sk. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na 24 osôb.

Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2008, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, podľa bodu 3), čl. IV., bol v priebehu prvého polroka roku 2008, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný.

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2008, zo dňa 24. júna 2008, bol zmenený článok IV. Spôsob financovania, ods. 2). Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v súlade s čl. III., bod 2) boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 27 789 tis. Sk, z toho 10 700 tis. Sk na kapitálové výdavky a 17 089 tis. Sk na bežné výdavky. Počet zamestnancov organizácie sa zvýšil na 26 osôb.

Za hodnotiace obdobie, t. j. I. polrok 2008, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 9 937 lôžkodní. V porovnaní s bodom 2) článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu 18 000 lôžkodní za rok 2008, to predstavovalo plnenie 55,21 %.

O štruktúre materiálno – technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu, s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR hovorí tabuľka č. 1.
                                 
Tabuľka č. 1 

Plnenie predmetu Kontraktu  v lôžkodňoch a percentách za I. polrok 2008

Kontrakt

Skutočnosť

% plnenia

Vzdelávacie aktivity

10 000

3 042

30,42

Rekreačné aktivity

8 000

6 895

86,19

Celkom

18 000

9 937

55,21


V I. polroku 2008 bolo zrealizované materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít v rozsahu 3 042 lôžkodní. Rekreačné aktivity boli zrealizované v počte 6 895 lôžkodní.

Viac informácií nájdete v priložených súboroch..........

Príloha: