Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2008 z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2008“

aktualizované dňa: 29. 09. 2008

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2008 z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2008“ sa predkladá na základe Interného riadiaceho aktu MF SR č. 5/2005  „Smernica na vypracovanie kontraktov medzi MF SR a rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti“ a Kontraktu medzi MF SR a DataCentrom na rok 2008, čl. VI., bod 1. zo dňa 27. 12. 2007.
Úlohy obsiahnuté v Kontrakte boli stanovené so zohľadnením existujúceho stavu pracovníkov s adekvátnou priemernou mzdou. Pre rok 2008 bol plánovaný počet pracovníkov 91, pričom v období I. polroka bol skutočný stav 78, čo je len 86 % plnenia rozpočtu. V priebehu hodnoteného obdobia mal stav zamestnancov klesajúcu tendenciu a udržiavanie stavu zamestnancov v schválenom limite je stále problematické a veľmi náročné. Jedným z  rozhodujúcich faktorov pretrváva problematické riešenie situácie v oblasti odmeňovania a motivácie súčasných aj novoprijatých zamestnancov, čo tiež ovplyvnilo aj stav plnenia niektorých úloh.  K 30.6.2008 bolo v DataCentre zamestnaných v celkovom stave 77 zamestnancov, z toho 30 mužov a 47 žien, a 1 zamestnankyňa nie je v evidenčnom stave - čerpá materskú dovolenku.
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 30.6.2008 je nasledovná:

Vzdelanie

počet 

%

vysokoškolské

42

54,5

úplné stredoškolské 

30

39,0

stredné odborné 

4

5,2

základné

1

1,3

DataCentrum zabezpečuje správu a prevádzkovanie rozsiahlych projektov vrátane celoštátne významných informačných systémov. Činnosti spočívali hlavne v overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých informačných systémov (IS), v softvérových, technických a komunikačných riešeniach, ktoré vyplývali z obsluhy, údržby a rozširovania IS inštalovaných v DataCentre podľa potrieb projektov a požiadaviek jednotlivých odborných útvarov Ministerstva financií SR a tiež v zabezpečovaní bežnej, rutinnej prevádzky.
Z hľadiska výstupov DataCentrum poskytuje  služby predovšetkým Ministerstvu financií SR, Štátnej pokladnici, ostatným orgánom verejnej správy a neštátnym a komerčným organizáciám.
Užívateľmi výstupov boli predovšetkým organizačné útvary MF SR (sekcia rozpočtovej politiky, sekcia štátneho výkazníctva, sekcia finančného trhu, sekcia daňová a colná, sekcia informatizácie spoločnosti, kancelária ministra), Štátna pokladnica, Daňová správa SR a Colná správa SR.
Vybrané informácie poskytovalo DataCentrum aj ďalším ústredným orgánom  štátnej správy (ŠÚ SR, MVRR SR, MH SR, MPSVR SR, MP SR, MDPT SR, MŠ SR a pod.), inštitúciám verejnej správy,  neštátnym inštitúciám (ratingové spoločnosti) a bankovým subjektom najmä z oblasti spracovania účtovných výkazov právnických a fyzických osôb, bankových účtovných výkazov a informácií o hypotekárnych a stavebných úveroch.
Výstupy z riešenia, najmä z informačného systému pre systém štátnej pokladnice, boli použité pri analytických prácach, pri zostavovaní štátneho rozpočtu, pri kontrole rozpisu štátneho rozpočtu, pri sledovaní plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.
Z projektu vytvárania údajovej základne finančnej politiky štátu boli predkladané napr. výstupy zamerané na tvorbu časových radov vybraných ukazovateľov ekonomického a finančného vývoja a ich spracovanie do analytických tabuľkových zostáv.
I naďalej sa úspešne rozvíja projekt platobného a monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS), ktorý je v DataCentre prevádzkovaný. V priebehu I. polroka roku 2008 (10. apríl) bol uvedený do produkčnej prevádzky Portál ITMS a boli zabezpečované všetky s tým súvisiace činnosti.   
V súvislosti s prevádzkou IS ŠP DataCentrum permanentne poskytuje podporu užívateľom pre RIS (moduly ZoRo, MPR, RI, MUR) s následnou väzbou na modul finančného plánu a platobného styku ŠP.
Technickú podporu a odborné poradenstvo pre potreby fungovania rozpočtového informačného systému a informačného systému pre systém štátnej pokladnice DataCentrum prevádzkuje Centrum podpory užívateľov (CPU) podporované vytvorenou a nepretržite udržiavanou komunikačno-technologickou infraštruktúrou.
DataCentrum bolo a  je spracovateľom informácií pre Ministerstvo financií SR - jeho organizačné útvary a plní funkciu prevádzkovateľa a správcu rezortných aj mimorezortných informačných systémov.

Komentár k plneniu úloh a problémom  pri ich riešení:
Z celkového počtu 31 kontrahovaných úloh neboli realizované, alebo v dostatočnom rozsahu zabezpečované niektoré úlohy:
201 - v prvom polroku úloha nebola riešená
211 – úloha je zabezpečovaná aj externými kapacitami
317 - DataCentrum realizovalo úlohu subdodávateľským spôsobom, nakoľko aktuálne nie je dostatočne zabezpečené internými personálnymi kapacitami
318 - DataCentrum realizovalo úlohu subdodávateľským spôsobom, nakoľko aktuálne nie je dostatočne zabezpečené internými personálnymi kapacitami
351 - úloha nebola pôvodne plánovaná a nebola zahrnutá v Kontrakte; čerpané kapacity 

V priebehu hodnoteného obdobia vznikla na základe ponuky na spoluprácu zo strany MF SR a DataCentrom úloha „Hlásenie o spotrebiteľských úveroch“, ktorá bola prijatá a zaradená do rutinného spracovania na základe listu MF SR (DC 423/1.2.2008). Je zabezpečovaná pod evidenčným číslom 351 a boli na ňu čerpané kapacity v počte 241,5 hodín.
V nadväznosti na prerokovanie a akceptovanie pripomienok odborných útvarov MF SR k niektorým úlohám, bol dňa 31.3.2008 bol podpísaný Dodatok č. 1 Kontraktu. Predmetom dodatku sú zmeny v 3 úlohách, kde zo zoznamu užívateľov (odberateľov) boli vyňaté 2 odborné útvary (inštitút finančnej politiky a Oddelenie správy špeciálnych operácií štátu Sekcie štátneho výkazníctva). Schválené kapacity a rozpočet týchto úloh neboli týmito zmenami dotknuté.
Okrem kontrahovaných úloh zamestnanci DataCentra vykonávali administratívne práce v rozsahu 14 086 hodín, metodické a koncepčné práce v rozsahu 325 hodín, študijným a vzdelávacím aktivitám sa venovali celkom 448 hodín a 844 hodín bolo čerpaných na riadiace a koordinačné činnosti.

Viac informácií v priložených súboroch...........

Príloha: