Späť Verzia pre tlač

Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2007

aktualizované dňa: 13. 08. 2008

ÚVOD

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva financií SR za rok 2007 bol spracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR z 18. decembra 2007 na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy za rok 20071.

Kapitola Ministerstva financií SR mala na rok 2007 rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v súlade so schváleným zákonom Národnej rady SR č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 bod C.2. k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009, ktoré boli v priebehu roka upravené 108 rozpočtovými opatreniami so súhlasom Ministerstva financií SR.


Príjmy

Na rok 2007 boli celkové príjmy kapitoly Ministerstva financií SR schválené vo výške 291 700 tis. Sk. Plnenie príjmov za kapitolu k 31.12.2007 bolo vo výške 354 415 tis. Sk, t.j. plnenie na 121,5% k upravenému rozpočtu.


Výdavky

Celkové výdavky na rok 2007 boli pre kapitolu Ministerstva financií SR schválené vo výške 8 379 014 tis. Sk, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 300 170 tis. Sk, a na kapitálové výdavky vo výške 1 592 082 tis. Sk. Rozdiel medzi údajmi v zákone č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007 a kapitoly Ministerstva financií SR predstavuje 5 832 tis. Sk, čo je zdroj 11A6 Budovanie Schengenských hraníc – spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly.

Na rok 2007 neboli kapitole Ministerstva financií SR stanovené účelové prostriedky.

V priebehu roka 2007 bolo vykonaných 108 rozpočtových opatrení so súhlasom Ministerstva financií SR. Po vykonaní rozpočtových opatrení mal upravený rozpočet výšku 9 339 278 tis. Sk, z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 502 731 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 1 317 715 tis. Sk.

Celkové výdavky kapitoly Ministerstva financií SR boli k 31.12. 2007 čerpané vo výške 9 289 863 tis. Sk (t.j. na 99,5% k upravenému rozpočtu), z toho bežné výdavky v celkovej výške 7 995 407 tis. Sk (t.j. na 99,7% k upravenému rozpočtu). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 294 456 tis. Sk (t.j. na 98,2% k upravenému rozpočtu).

Kapitola Ministerstva financií SR zabezpečovala v roku 2007 nasledovné úlohy:

- zabezpečenie príjmovej časti štátneho rozpočtu,
- realizácia výdavkov prostredníctvom Štátnej pokladnice a spolupráca pri hospodárnom a efektívnom využívaní rozpočtových prostriedkov, prostredníctvom IS ŠP,
- budovanie Rozpočtového informačného systému (Modul úpravy rozpočtu) na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – spracovanie a distribúcia informácií z oblasti štátneho rozpočtu, realizácia rozpočtových opatrení v module MUR, spracovanie Registra investícií v nadväznosti na investičný proces v kapitole Ministerstva financií SR,
- budovanie a rekonštrukcia hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici nevyhnutných pre vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru,
- prijatie nových legislatívnych úprav v oblasti daní, ciel, kontrolnej činnosti,
- budovanie Colného informačného systému a Daňového informačného systému,
- budovanie a rekonštrukcia cestných hraničných priechodov na vonkajšej hranici EÚ,
- správa ciel a daní vo vzťahu k nečlenským štátom EÚ,
- budovanie kontrolných orgánov,
- zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov jednotlivých organizácií kapitoly predovšetkým v súvislosti s prechodom na novú metodiku účtovníctva rozpočtových organizácií a konsolidovanú účtovnú závierku,
- správa a prevádzkovanie prierezových informačných systémov rezortu Ministerstva financií SR, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra podpory užívateľov informačných systémov (RIS, ŠP),
- funkcia platobného/certifikačného orgánu pre finančné prostriedky EÚ a ES, EHP resp. Nórskeho finančného mechanizmu a funkcia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti.

1 Finančný spravodajca č. 1/2008; číslo: MF/30829/2007-311


Viac informácií v priložených súboroch........

Príloha: