Späť Verzia pre tlač

Čl. VII zákona č. 70/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 20. 05. 2008

Čl. VII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 1 znie:
"(1) Hazardné hry v kasíne sú stolové hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch; stolovými hrami sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami. V každom kasíne musí byť umiestnených najmenej päť hracích stolov. Hazardné hry v kasíne sú aj videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prostredníctvom výherných prístrojov.".

2. V § 36 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "na všetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami na území Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok".

3. V § 37 ods. 1 písmeno k) znie:
"k) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách 29 % z hernej istiny, z toho 24 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, ".

4. Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 58b
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. apríla 2008

(1) Ustanovením § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2008 nie je dotknuté ustanovenie § 58a ods. 1.
(2) Ustanovenie § 36 ods. 4 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2008 sa použije prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.
(3) Na účely ročného vyúčtovania odvodov podľa § 37 ods. 3 za celý kalendárny rok 2008 sa pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách použije ustanovenie § 37 ods. 1 písm. k) v znení účinnom od 1. apríla 2008.".