Späť Verzia pre tlač

Materiály schválené vládou SR

aktualizované dňa: 22. 11. 2010

Správa o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom (schválený uznesením vlády SR č. 245/2005) - prvý vládny dokument, ktorý sa zaoberal komplexnejšie PPP projektmi a zanalyzoval hlavné výhody a riziká tejto metódy.

Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) (schválený uznesením vlády SR č. 914/2005) - ustanovenie princípov, ktoré by mali PPP projekty spĺňať a nastavenie regulácie PPP, ktorá má obmedziť riziká pre rozpočet verejnej správy.

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa) (schválený uznesením vlády SR č. 836/2006) - definovanie poskytovania finančnej pomoci na podporu budovania verejnej infraštruktúry prostredníctvom PPP projektov ako jedného z inovatívnych finančných nástrojov.

Návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) (schválený uznesením vlády SR č. 786/2007) - definovanie úlohy schémy technickej pomoci pre PPP a špecifikácia jednotlivých štádií procesu prípravy a realizácie PPP projektov, inštitucionálneho zabezpečenia tohto procesu a úloh jednotlivých subjektov.

Návrh základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) (schválený uznesením vlády SR č. 80/2008) – „prvý balík“ metodických dokumentov pre zadávateľov PPP projektov.

Metodický dokument „Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces“ (schválený uznesením vlády SR č. 499/2009) - jeho účelom je poskytnúť prehľad o procese PPP a návod pre prípravu a realizáciu PPP projektov krok za krokom.

Metodický dokument „Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“ (schválený uznesením vlády SR č. 500/2009) - popisuje náležitosti, ktoré by mala obsahovať štúdia uskutočniteľnosti k PPP projektom podľa najlepšej medzinárodnej praxe, a spôsob, akým sa porovnáva hodnota za peniaze pri realizácii projektu formou PPP a formou klasickej zákazky.

Analýza právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike a návrh legislatívnych opatrení v oblasti PPP (schválený uznesením vlády SR č. 609/2009) - komplexná analýza právnych predpisov, ktoré priamo alebo nepriamo upravujú oblasť PPP a z nej vyplývajúce legislatívne úlohy zadané uznesením vlády SR dotknutým orgánom štátnej správy.

Metodický dokument „Príručka pre výber poradcu pre prípravu a realizáciu PPP projektu“ (Vláda SR vzala materiál na vedomie) - praktická pomôcka pri realizácii verejného obstarávania na výber poradcu na PPP projekt.

Príloha: