Späť Verzia pre tlač

PPP Projekty

aktualizované dňa: 22. 03. 2016

Verejno-súkromné partnerstvo (PPP) je forma spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom financovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry a poskytovania verejných služieb prostredníctvom tejto infraštruktúry. V rámci PPP sú subjekty verejného sektora partnerom a zákazníkom súkromného sektora, od ktorého nakupujú služby. Súkromný partner v zásade financuje a realizuje výstavbu, prevádzkuje dielo (infraštruktúru) a udržiava ho. Protihodnotou za tieto služby sú platby od konečných užívateľov diela alebo od verejného partnera. Podstatným znakom PPP je rozdelenie rizík spojených s výstavbou a prevádzkou diela medzi súkromným a verejným partnerom a dlhodobosť zmluvných vzťahov medzi súkromným a verejným partnerom.

Vzhľadom na to, že PPP projekty sú pomerne rozsiahle a majú významný vplyv na rozpočet verejnej správy, Ministerstvo financií SR (MF SR) v spolupráci so Štatistickým úradom SR vydáva stanoviská k návrhom zmlúv PPP projektov, okrem iného aj z hľadiska ich vplyvu na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike ESA 2010 platnej pre Európsku úniu.

Ministerstvo financií SR sa 16. septembra 2008 stalo jedným zo zakladajúcich členov odborného centra EPEC (European PPP Expertise Centre). EPEC je spoločnou aktivitou EIB, členských a kandidátskych krajín EÚ a Európskej komisie a predstavuje medzinárodnú komunikačnú platformou, predovšetkým pre štátne inštitúcie aplikujúce politiku PPP. Umožňuje pracovným skupinám z členských i kandidátskych krajín EÚ vymieňať si skúsenosti a najlepšiu prax s implementáciou štátnej politiky v oblasti PPP, odborne posudzovať a analyzovať PPP procesy.

 

Príloha: