Späť Verzia pre tlač

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom, Bratislava

aktualizované dňa: 24. 01. 2008

 

Článok I.
Účastníci kontraktu


1.  Ministerstvo financií Slovenskej republiky
sídlo:            Štefanovičova ul. č. 5, 817 52 Bratislava 15
zastúpené:  Ing. Jánom Počiatkom, ministrom financií SR
IČO:             00151742 
                                                              ( ďalej „MF SR“ )

                                    a

2.  DataCentrum, Bratislava
sídlo:            Cintorínska ul. č. 5, 814 88  Bratislava
zastúpené:  Ing. Mojmírom Kollárom, riaditeľom DataCentra
IČO:             00151564
                                                                 ( ďalej „DC“ )


berú na vedomie, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. 12. 2002 tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom, vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi MF SR a DC.

DataCentrum je rozpočtovou organizáciou v priamej riadiacej pôsobnosti MF SR, ktorá je svojim rozpočtom napojená na rozpočet rozpočtovej  kapitoly MF SR.

V zmysle štatútu DataCentrum:
a) koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja rezortného informačného systému MF SR a jeho súčastí v procese tvorby, aktualizácie a realizácie
b) zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany informačných systémov rezortu
c) je správcom a prevádzkovateľom informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno - technologickej infraštruktúry a Centra pre podporu užívateľov informačných systémov rezortu.


Článok II.
Trvanie kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.


Článok III.
Predmet kontraktu

1. Predmetom kontraktu je :
a) riešenie úloh pre informačnú podporu Ministerstva financií SR definovaných a potvrdených jednotlivými odbornými útvarmi MF SR
b) činnosť podporujúca dátovú, programovú, technickú a komunikačnú integráciu informačných  systémov rezortu
c) správa a prevádzka informačných systémov
d)  riešenie úloh na vytvorenie nutných podmienok pre fungovanie informačného systému rezortu

2. Úlohy špecifikované  podľa bodu 1a), 1b), 1c) a 1d) tohto článku sú pokryté kapacitou v rozsahu finančných prostriedkov alokovaných v rozpočte DataCentra. Úlohy sú špecifikované v identifikačných  listoch a tvoria prílohu č. 1 tohoto kontraktu.


Článok IV.
Spôsob financovania

1. Náklady na úlohy uvedené v bode 1. článku III. sú pokryté do výšky schváleného  rozpočtu DataCentra na rok 2008.
 
2. Rekapitulácia kapacít v čl/hodinách potrebných na riešenie úloh uvedených v bode 1. a špecifikovaných podľa bodu 2. článku III. je uvedená v prílohe č. 2 tohoto kontraktu. V prípade potreby zmeny rozsahu a kvality služieb bude takáto zmena realizovaná dohodou medzi účastníkmi kontraktu formou písomného dodatku .

3.  Rozpočet DataCentra na rok 2008 je uvedený v prílohe č. 3 tohoto kontraktu.


Článok V.
Povinnosti a práva účastníkov kontraktu


1. Ministerstvo financií SR:
a) zabezpečí financovanie predmetu kontraktu uvedeného v bode 1. článku III. a špecifikovaného  prílohe č. 1 a č. 2
b) vykoná kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte v stanovenom termíne 
c) predloží Úradu vlády SR údaje potrebné na vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke Úradu vlády SR do 31.1.2008.

2. DataCentrum:
a) zabezpečí vecné a časové plnenie predmetu kontraktu uvedeného v článku III.
b) neprekročí náklady určené na plnenie predmetu kontraktu podľa článku IV.
c) včas informuje vedúcu služobného úradu, ako správcu kapitoly, o prípadných finančných problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia  predmetu kontraktu.


Článok VI.
Spôsob a termín vyhodnocovania kontraktu

1. Správy o hodnotení plnenia predmetu kontraktu predloží vedúci služobného úradu na rokovanie porady vedenia MF SR do 31. 7. 2008  a do 31. 1. 2009.

2. Spôsob a výsledky plnenia predmetu kontraktu budú súčasťou výročnej správy, ktorú vypracuje DataCentrum a  porada vedenia MF SR prerokuje najneskoršie do 30. 4. 2009.


Článok VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet

1. Tento kontrakt zverejnia účastníci kontraktu na svojich internetových stránkach.

2. MF SR a DC zverejnia výročnú správu po jej schválení vedením MF SR, každý na svojej internetovej stránke do 15. mája 2009.

3. Verejný odpočet uskutoční MF SR do 31. mája 2009.


Článok VIII.
Záverečné ustanovenie

1. Všetky zmeny a doplnky tohoto kontraktu sa uskutočnia po vzájomnej dohode účastníkov kontraktu písomnými dodatkami.

2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy:
Príloha č. 1:  Identifikácia úloh DataCentra pre rok 2008
Príloha č. 2:  Rekapitulácia kapacitného krytia úloh DataCentra pre rok 2008
Príloha č. 3:  Rozpočet DataCentra na rok 2008


V Bratislave dňa:


 
            Ján Počiatek,                                                                               Mojmír Kollár,
         minister financií SR                                                                        riaditeľ DataCentra

Príloha: