Späť Verzia pre tlač

Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR na roky 2008 - 2010

aktualizované dňa: 07. 09. 2012

 

ÚVOD

V súlade s § 14 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle úlohy B.1. a B.6. uznesenia vlády SR č. 414 z 9.5.2007 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 boli kapitole Ministerstva financií SR  oznámené limity príjmov a výdavkov na roky 2008 až 2010.
 
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2008 až 2010 postupovala kapitola MF SR v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010  s tým, že bol vykonaný rozpis rozpočtu v Rozpočtovom informačnom systéme u všetkých organizácií kapitoly MF SR.

Súčasťou predloženého materiálu je aj komentár a pripomienky správcu kapitoly Ministerstva financií SR k návrhu rozpočtu na roky 2008 – 2010.
 
Predložený návrh rozpočtu zahŕňa  rozpočty rozpočtových organizácií kapitoly MF SR:
 Ministerstvo financií SR – úrad (MF SR – úrad),
 Colné riaditeľstvo SR (CR SR),
 Daňové riaditeľstvo SR (DR SR),
 DataCentrum (DC),
 Správa finančnej kontroly Bratislava (SFK Bratislava),
 Správa finančnej kontroly Zvolen (SFK Zvolen),
 Správa finančnej kontroly Košice (SFK Košice),
 Štátna pokladnica (ŠP),
 Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDaL),
 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica (VDZ Financie).

Tabuľka 1 Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2008 až  2010 (v tis. Sk)

 

 

Skutočnosť

2006

Rozpočet

2007

Návrh rozpočtu

2008

2009

2010

Príjmy spolu:

 2 361 121

  291 700

1 229 470

3 738 153

6 107 602

z toho prostriedky EÚ (OPIS) (1)

0

0

899 070

3 616 153

5 985 602

Výdavky spolu

8 173 375

8 379 014

10 765 878

13 312 109

16 419 104

z toho prostriedky EÚ (OPIS)

0

0

899 070

3 616 153

5 985 602

Spolufinancovanie (OPIS)

0

0

206 780

831 689

1 376 646

Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (ŠR)

 3 309 553

3 300 170

3 393 514

3 493 905

 3 598 853 (1) Operačný program informatizácia spoločnosti


V návrhu rozpočtu kapitoly  MF SR je zohľadnená delimitácia výdavkov z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorá súvisí s prechodom pôsobnosti problematiky informatizácie verejnej správy na Ministerstvo financií SR – úrad (bližšie: časť 24. – sekcia informatizácie spoločnosti).

Kapitole MF SR neboli zo strany  Ministerstva financií SR stanovené účelové prostriedky.


Súčasťou rozpočtu sú prostriedky, ktoré boli rozpočtované v rámci druhého programového obdobia na Operačný program informatizácia spoločnosti na rok 2008 nasledovne:
- príjmy: 899 070,3 tis. Sk,
- výdavky spolu: 1 105 850 tis. Sk,
- z toho: prostriedky EÚ: 899 070,3 tis. Sk,
- spolufinancovanie: 206 779,7 tis. Sk.

Viac informácií nájdete v priložených súboroch...........

Príloha: