Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2007 v zmysle „Kontraktu na rok 2007“

aktualizované dňa: 28. 09. 2007

V zmysle Kontraktu, uzatvoreného dňa 20. novembra 2006, medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica, počas doby trvania Kontraktu je jeho predmetom:

a) zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
b) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

V zmysle bodu 2)  čl. III tohto Kontraktu, malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať v roku 2007 materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 11 000 lôžkodní a rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 9 600 lôžkodní.

Za hodnotiace obdobie, t. j. prvý polrok roku 2007 VDZ VS – Financie zrealizovalo materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 7 598 lôžkodní.

V porovnaní s bodom (2) článku III., ktorý stanovuje celkové zabezpečenie v rozsahu 20 600 lôžkodní za rok  2007, to predstavovalo plnenie 36,88 %.

O štruktúre materiálno – technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu, s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR hovorí tabuľka č. 4.

V prvom polroku 2007 bolo zrealizované materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít v rozsahu 1 985 lôžkodní. Rekreačné aktivity boli realizované v počte 5 613 lôžkodní. Celkový počet zrealizovaných lôžkodní 7 598 predstavoval 36,88 % - né plnenie Kontraktu.
Vzhľadom na skutočnosť, že kontrakty, ktoré boli uzatvárané medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v predchádzajúcich rokov, ako hodnotiaci ukazovateľ uvádzali „počet osobodní“ a Kontrakt na rok 2007 ako hodnotiaci ukazovateľ uvádza „počet lôžkodní“, nedá sa percentuálne porovnať plnenie Kontraktu za sledované obdobie s rovnakým obdobím roku 2006.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 zariadenie zaznamenalo nárast návštevníkov v oblasti rekreácií o + 249 osôb a v oblasti školení nastal pokles o - 363 osôb. (Viď. tabuľka č. 5: ..............................Viac informácií v priložených súboroch

Správa o hodnotení plnenia úloh
Príloha č. 1 
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4