Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2007 z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2007“

aktualizované dňa: 28. 09. 2007

Úvod

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2007 z „Kontraktu uzatvorenom medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2007“ sa predkladá na základe Interného riadiaceho aktu MF SR č. 5/2005  „Smernica na vypracovanie kontraktov medzi MF SR a rozpočtovými organizáciami v jeho pôsobnosti“ a Kontraktu medzi MF SR a DataCentrom na rok 2007, čl. VI., bod 1. zo dňa 20. 11. 2006.
Úlohy obsiahnuté v Kontrakte boli stanovené so zohľadnením existujúceho stavu pracovníkov s adekvátnou priemernou mzdou. Pre rok 2007 bol plánovaný počet pracovníkov 89, pričom v období I. polroka bol stav 82, čo je 92,1 % plnenia rozpočtu. Táto skutočnosť ovplyvnila aj stav plnenia niektorých úloh. 
Napriek pretrvávajúcim problémom v personálnej oblasti DataCentrum zabezpečuje správu a prevádzkovanie rozsiahlych projektov vrátane celoštátne významných informačných systémov. Tieto činnosti spočívali v overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých informačných systémov (IS), v softvérových, technických a komunikačných riešeniach, ktoré vyplývali z obsluhy,  údržby a rozširovania IS inštalovaných v DataCentre podľa potrieb projektov, resp. požiadaviek jednotlivých útvarov MF SR, ale aj v zabezpečovaní bežnej, rutinnej prevádzky.
Z hľadiska výstupov DataCentrum poskytuje  služby predovšetkým Ministerstvu financií SR, Štátnej pokladnici, ostatným orgánom verejnej správy a neštátnym a komerčným organizáciám.
Užívateľmi výstupov boli predovšetkým organizačné útvary MF SR (Sekcia rozpočtovej politiky, Sekcia štátneho výkazníctva, Inštitút finančnej politiky a ďalšie) a Štátna pokladnica.
Vybrané informácie poskytovalo DataCentrum aj ďalším ústredným orgánom  štátnej správy (ŠÚ SR, MVRR SR, MH SR, MPSVR SR, MP SR, MDPT SR, MŠ SR a pod.), inštitúciám verejnej správy,  neštátnym inštitúciám (ratingové spoločnosti) a bankovým subjektom najmä z oblasti spracovania účtovných výkazov právnických a fyzických osôb, bankových účtovných výkazov a informácií o hypotekárnych a stavebných úveroch.
Výstupy z riešenia, najmä z projektu informačného systému výkazníctva, boli použité pri analytických prácach, pri zostavovaní štátneho rozpočtu, pri kontrole rozpisu štátneho rozpočtu, pri sledovaní plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.
Z projektu vytvárania údajovej základne finančnej politiky štátu boli predkladané napr. výstupy zamerané na tvorbu časových radov vybraných ukazovateľov ekonomického a finančného vývoja a ich spracovanie do analytických tabuľkových zostáv.
I naďalej sa úspešne rozvíja projekt platobného a monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS), ktorý je v DataCentre prevádzkovaný.     
V súvislosti so prevádzkou IS SŠP DataCentrum permanentne poskytuje podporu užívateľom pre RIS (moduly ZoRo, MPR, RI, MUR) s následnou väzbou na modul finančného plánu a platobného styku ŠP.
Technickú podporu a odborné poradenstvo pre potreby fungovania rozpočtového informačného systému a informačného systému štátnej pokladnice DataCentrum prevádzkuje Centrum podpory užívateľov (CPU) podporované vytvorenou a nepretržite udržiavanou komunikačno-technologickou infraštruktúrou.

DataCentrum bolo a  je spracovateľom informácií pre Ministerstvo financií SR - jeho organizačné útvary a plní funkciu prevádzkovateľa a správcu rezortných aj nadrezortných informačných systémov.

Komentár k plneniu úloh a problémom  pri ich riešení:
Z celkového počtu 24 kontrahovaných úloh neboli realizované, alebo v dostatočnom rozsahu zabezpečované niektoré úlohy:
111 -  z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia internými kapacitami (len 1 zamestnanec DataCentra),  je úloha zabezpečovaná aj externými kapacitami (v I. polroku roku 2007 čerpané na úrovni 37,5%)
151 - nižšie čerpanie kapacít úlohy v I. polroku bude kompenzované v druhej polovici roka, kedy by sa mal uskutočniť dozorný audit s následným odstraňovaním zistených (prípadných) nedostatkov
201 - vzhľadom na to, že projekt je stále len v štádiu schváleného projektového zámeru a  zo strany MF SR nebolo prijaté definitívne rozhodnutie o jeho realizácii, v prvom polroku úloha nebola riešená
211 – úloha je zabezpečovaná aj externými kapacitami – čerpanie vo výške 4000 čl./hod.

303 – kapacity čerpané na plnenie úlohy nie sú priamo vyčíslené vo väzbe k tejto úlohe, nakoľko objem vykonanej práce bol realizovaný v podúlohách úlohy 301 a tiež v rámci jednotlivých ÚIS – táto skutočnosť vyplynula zo situácie, že sa v DataCentre interne mení technologická platforma 
317 - DataCentrum realizovalo úlohu subdodávateľským spôsobom, nakoľko aktuálne nie je dostatočne zabezpečené internými personálnymi kapacitami
318 - DataCentrum realizovalo úlohu subdodávateľským spôsobom, nakoľko aktuálne nie je dostatočne zabezpečené internými personálnymi kapacitami


Okrem kontrahovaných úloh zamestanci DataCentra vykonávali administratívne práce v rozsahu 14 141 hodín, metodické a koncepčné práce v rozsahu 578 hodín, rôzne evidenčné výkony si vyžiadali 451,5 hodín a študijným a vzdelávacím aktivitám sa venovali celkom 844 hodín.   


Plnenie jednotlivých úloh DataCentra rok 2006..............................Viac informácií v priložených súboroch

Správa o hodnotení plnenia úloh
Príloha č. 1
Príloha č. 2