Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet na rok 2007

aktualizované dňa: 28. 05. 2008

 

681

Zákon

z 12. decembra 2006

o štátnom rozpočte na rok 2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtujú sumou 310 471 512 000 Sk. Celkové výdavky  štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určujú  sumou  348 857 512 000 Sk.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určuje sumou 38 386 000 000 Sk. 

(3) Celkový prehľad  príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu  na rok 2007 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho  rozpočtu  na  rok 2007 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2007 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v  prílohe č. 5 v  celkovej sume 27 577 326 000 Sk; z  toho  do  rozpočtov  obcí 16 860 175 000 Sk a do rozpočtov vyšších územných celkov 10 717 151 000 Sk.

(6) Rezervy  štátneho  rozpočtu  sa v roku 2007 rozpočtujú v celkovej sume 2 201 755 000 Sk;  ich rozdelenie  je  uvedené v prílohe č. 6. 

§ 2

(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia  minister financií  Slovenskej  republiky môže  v  priebehu  roka  upraviť  záväzné  ukazovatele  štátneho rozpočtu  na  rok  2007  uvedené  v prílohách  č. 2 až 6. Vláda vykonáva v roku 2007 úpravy v systemizácii v  súlade s osobitným predpisom.1)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %; toto obmedzenie neplatí na prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené na príjmový účet platobnej jednotky, určené na ďalšie použitie. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 podľa § 1 ods. 2 .

§ 3

(1)  Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu 2) sa na rok 2007 určuje vo výške 0 % ročne.

(2)  Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu 3) sa na rok 2007 určuje vo výške 1,5 % ročne.

§ 4

Objem  záväzkov  štátu na splátky istín  štátneho dlhu  v  roku 2007 je 128 894 229 847 Sk.

§ 5

(1) Platové tarify 4) sa v roku 2007 zvýšia o 4 % od 1. júla 2007.

(2) Stupnica platových taríf 5)  sa v roku 2007 zvýši o 5 % od 1. júla 2007.

(3) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov 6) sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007.

(4) Hodnostné platy profesionálnych vojakov 7) sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

 

1) § 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z.  o štátnej  službe  colníkov  a  o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov  v  znení zákona  č. 251/2003  Z. z. 

§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.

§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z.  o štátnej  službe  príslušníkov  Policajného  zboru,  Slovenskej  informačnej    služby,  Zboru väzenskej  a  justičnej  stráže  Slovenskej  republiky  a  Železničnej polície  v  znení  zákona  č.   212/2003 Z. z.

2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3) § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

4) § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.

5) § 131 zákona č. 315/2001 Z. z.

6) § 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z.,   § 85 zákona č. 73/1998 Z. z.

7) § 139 ods. 4 zákona  č. 346/2005 Z. z.  o  štátnej službe profesionálnych  vojakov  ozbrojených  síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha: