Späť Verzia pre tlač

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2006

aktualizované dňa: 12. 04. 2013

 

655

 Zákon

 z 13. decembra 2005

o štátnom rozpočte na rok 2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 § 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2006 sa rozpočtujú sumou 272 717 033 000 Sk. Celkové výdavky  štátneho rozpočtu na rok 2006 sa určujú  sumou  330 185 133 000 Sk.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2006 sa určuje sumou 57 468 100 000 Sk. 

(3) Celkový prehľad  príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov  štátneho rozpočtu  na rok 2006 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho  rozpočtu  na  rok 2006 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Rozdelenie výdavkov na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) je uvedené v prílohe č. 4.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2006 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený  v  prílohe  č. 5  v  celkovej  sume  25 411 698 000 Sk;  z  toho  do  rozpočtov  obcí 15 412 117 000 Sk a do rozpočtov vyšších územných celkov 9 999 581 000 Sk.

(6) Rezervy  štátneho  rozpočtu  sa v roku 2006 rozpočtujú v celkovej sume 1 445 510 000 Sk;  ich rozdelenie  je  uvedené v prílohe č. 6. 

§ 2

  (1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia  minister financií  Slovenskej  republiky môže  v  priebehu  roka  upraviť  záväzné  ukazovatele  štátneho rozpočtu  na  rok  2006  uvedené  v prílohách  č. 2 až 6. Vláda vykonáva v roku 2006 úpravy v systemizácii v  súlade s osobitným predpisom.1

  (2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2006 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2006 podľa § 1 ods. 2. 

§ 3

Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2  sa na rok 2006 určuje vo výške  0 % ročne.

§ 4

  (1) Objem  záväzkov  štátu na splátky istín  štátneho dlhu  v  roku 2006 je 152 645 412 000 Sk;  ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2006 sú uvedené v prílohe č. 7.

 (2) Vláda je oprávnená v roku 2006 prevziať úvery 

 a) od Svetovej banky  na  účely  financovania projektu  „Technická pomoc pri príprave projektu Leader“  do sumy

  49 400 000 Sk,

 b) od Európskej investičnej banky na účely financovania výstavby diaľnic  D1 Sverepec - Vrtižer  a  D3 Hričovské

  Podhradie -  Žilina do sumy 4 300 000 000 Sk. 

§ 5

(1) Platové tarify3 sa v roku 2006 zvýšia o 5 % od 1. júla 2006.

(2) Stupnica platových taríf sa v roku 2006 zvýši o 6 % od 1. júla 2006.

(3) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov5 sa v roku 2006 zvýšia o 6 % od 1. júla 2006.

 (4) Hodnostné platy profesionálnych vojakov6 sa v roku 2006 zvýšia o 0 %.

§ 6

Prostriedky štátneho rozpočtu  z  roku  2004  nevyčerpané  do  31. decembra 2005,  odvedú subjekty,  ktorým  bolo  povolené  ministrom financií  Slovenskej republiky  v  roku  2004 ich použitie aj v roku 2005, do príjmov štátneho rozpočtu najneskôr do 31. januára 2006.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

 

_____________________________________________

1) § 5 ods. 3 zákona č. 200/1998  o štátnej  službe  colníkov  a  o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov  v 
   znení zákona  č. 251/2003  Z. z.
   § 12 ods. 9 a 10 zákona č. 312/2001 Z. z.  o štátnej službe a  o zmene  a  doplnení niektorých zákonov  v  znení
   zákona č. 551/2003 Z. z.
   § 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
   § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z.  o štátnej  službe  príslušníkov  Policajného  zboru,   Slovenskej  informačnej   
   služby,  Zboru väzenskej  a  justičnej  stráže  Slovenskej  republiky  a  Železničnej polície  v  znení  zákona   č.
   212/2003 Z. z.
2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z.   o  bankách  a  o zmene  a  doplnení   niektorých  zákonov  v  znení  neskorších
    predpisov.
3) § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
4) § 131 zákona č. 315/2001 Z. z.
5) § 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
    § 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 139 ods. 4 zákona  č. 346/2005 Z. z.  o  štátnej službe profesionálnych  vojakov  ozbrojených  síl Slovenskej
    republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


   Zákon o štátnom rozpočte na rok 2006


  Príloha č. 1


  Príloha č. 2


  Príloha č. 3


  Príloha č. 4


  Príloha č. 5


  Príloha č. 6


  Príloha č. 7