Späť Verzia pre tlač

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)

aktualizované dňa: 09. 08. 2016

Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD, http://www.ebrd.com) je medzinárodnou finančnou inštitúciou so sídlom v Londýne. Svoje rezidenčné kancelárie má aj v ďalších krajinách svojej pôsobnosti vrátane SR, kde má svoju kanceláriu v Bratislave. Akcionármi EBOR je 65 krajín a samostatný vklad má Európska únia a Európska investičná banka. EBOR sa formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami angažuje v 36 členských krajinách. V roku 2015 sa novým členským štátom EBOR stala Čína.

 

Slovenská republika vykonáva svoje práva vyplývajúce z jej podielu na základnom imaní EBOR prostredníctvom MF SR. Svojimi investíciami EBOR v Slovenskej republike prispela k štrukturálnym a sociálnym reformám, konkurencieschopnosti a podnikaniu, posilneniu finančných inštitúcií. EBOR taktiež prispela k rozvoju infraštruktúry na podporu súkromného sektora a k adaptácii silného korporačného riadenia vrátane podpory projektov energetickej efektívnosti.

 

Od roku 1992 predstavuje angažovanosť EBOR v SR cca. 2 mld. eur.

 

Informácie o projektoch EBOR pre SR: http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml

 

Hlavný strategický dokument EBOR pre aktivity v SR:

http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic/strategy.shtml

 

Guvernérom za SR v EBOR a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu EBOR, je podpredseda vlády a minister financií SR. Jeho alternátom je guvernér Národnej banky Slovenska. Slovenská republika patrí do konštituencie spolu s Českou republikou, Chorvátskom, Maďarskom, a Gruzínskom.

 

Riadiace orgány: http://www.ebrd.com/pages/about/who.shtml

 

Donorské aktivity Slovenskej republiky v EBOR

 

Spolupráca SR s EBOR sa významne zintenzívnila hlavne po vstupe SR do Európskej únie a SR sa stala donorským štátom (jedným z prvých v rámci nových členských štátov Európskej únie). V rámci spolupráce SR prispela do multilaterálneho Fondu pre krajiny západného Balkánu (pozn.: Fond je od 8. decembra 2009 premenovaný na Európsky spoločný fond pre krajiny západného Balkánu) vo výške 700 tis. eur a v júli 2009 vytvorila SR s EBOR špeciálny viazaný fond – Fond technickej spolupráce SR a EBOR, do ktorého bol poskytnutý celkový príspevok vo výške 6,725 mil. eur.

 

Ide o viazaný fond, ktorý je určený výhradne na podporu aktivít slovenských subjektov (konzultantov, poradenské spoločnosti so sídlom v SR) s cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám východnej Európy a strednej Ázie a krajinám južného a východného Stredozemia (prijímateľské krajiny EBOR) pri ich prechode na trhové hospodárstvo s dôrazom na podporu súkromného sektora. Prioritou je zabezpečiť, aby sa naplno rozvinula spolupráca medzi EBOR a slovenskými podnikateľskými subjektmi v rozvojových krajinách, aby sa mohli slovenské subjekty zapojiť do rozvojovej spolupráce a realizovať projekty EBOR a aby mali možnosť uplatniť svoje skúsenosti a know-how.

 

Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky a EBOR

 

Dohoda: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13079
http://www.ebrd.com/pages/news/press/2010/101020c.shtml
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=380
http://www.finance.gov.sk/En/Default.aspx?CatID=10&id=64
http://www.ebrd.com/pages/news/press/2010/101020c.shtml

 

Zodpovednosť za fond: Vzťahy s EBOR ako s medzinárodnou finančnou inštitúciou vrátane donorských aktivít, fondu atď. sú v gescii Ministerstva financií SR, odbor medzinárodných inštitúcií.

 

Kontaktná osoba za MF SR:

 

Ing. Iveta Lukáčová

odbor medzinárodných inštitúcií

email: iveta.lukacova@mfsr.sk

tel.: +421-2-5958 3421

 

Užitočné linky:

 

Spolupráca s EBOR – informácie pre zainteresované slovenské subjekty

 

- základná informácia o prijímateľských krajinách EBOR a sektorové priority: http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml#Sectoral

- odkazy na všetky rezidenčné kancelárie EBOR (Resident Offices): http://www.ebrd.com/pages/about/contacts/regional.shtml

- prehľad aktuálnych projektoch / výberových konaní pre konzultantov a poradenské firmy (Pre veľké investičné projekty, ako aj pre konzultantov a poradenské spoločnosti. V databáze je možné vyhľadávať podľa sektorov a geograficky): http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml

- príklady schválených projektov EBOR (prehľad podľa krajín a sektorového zamerania): http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project/reports.shtml

- základné informácie o výberových konaniach a procedúrach EBOR: http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtm

- základné pravidlá pre výberové konanie (EBRD Procurement Policies and Rules z mája 2010): http://www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/procurement.shtml
- nástroj e-selection pre konzultantov a poradenské spoločnosti – Electronic Selection of Consultants https://eselection.ebrd.com/suite/

 

Hlavné dokumenty EBOR

 

- Dohoda o založení EBOR je zverejnená na stránke: http://www.ebrd.com/pages/research/publications/institutional/basicdocs.shtml

- Správy o tranzitívnych ekonomikách: http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/transition.shtml

- Donori a aktivity: http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/donor.shtml

 http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/donors.shtml

 

Ostatné publikácie EBOR

 

Dodatočné informácie o ekonomických výskumoch a analýzach EBOR vrátane odkazov na ďalšie relevantné publikácie EBOR: http://www.ebrd.com/pages/research.shtml

 

Kontakty:

 

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Tel.: +44 20 7338 6000
Fax: +44 20 7338 6100
Web: http://www.ebrd.com/pages/about/contacts.shtml

 

Rezidenčná kancelária EBOR na Slovensku:

 

EBRD Bratislava Office

European Business Centre (blok C, 2. posch.)

Suché mýto 1

SK - 811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 5910 1700

Fax: +421 2 5910 1750

Regionálny riaditeľ: Graeme Hutchison (od 26. januára 2016)

Príloha: