Späť Verzia pre tlač

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

aktualizované dňa: 09. 09. 2016

Slovenská republika sa stala 14. decembra 2000 členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (www.oecd.org), a to uložením listiny o pristúpení k Dohovoru OECD u depozitára dohovoru, ktorým je francúzska vláda. OECD je medzivládna organizácia poskytujúca členským štátom široký priestor na odborné diskusie o hospodárskych politikách, ktoré sa týkajú predovšetkým udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. Témou diskusií sú klady a zápory globalizácie ekonomiky, „corporate governance“, boj proti daňovým podvodom a únikom, administratívna spolupráca v oblastí daní, potreba zmeny rôznych foriem financovania v hospodárskej ako aj v sociálnej oblasti. Jednou z hlavných činností OECD je vypracovávanie odborných štúdií, štatistík o hlavných ekonomických ukazovateľoch a „peer country review“ (hĺbkový prehľad krajiny). Oficiálne štúdie o hospodárskom prehľade členských krajín OECD publikuje raz za 18 mesiacov (http://www.oecd.org/eco/surveys/).

Zakladajúce členské krajiny OECD (1961) sú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Postupne pristúpili krajiny Taliansko (1962), Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973),  Mexiko (1994), Česká republika (1995), Poľsko (1996), Maďarsko (1996), Kórea (1996), Slovenská republika (2000). V roku 2010 pristúpili Čile, Estónsko, Izrael, Slovinsko. V roku 2016 pristúpilo Lotyšsko.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa zúčastňuje prác vo výboroch OECD:

Výbor pre hospodársku politiku - http://www.oecd.org/economy/
Výbor pre ekonomické prehľady – MF SR zabezpečuje a  zúčastňuje sa prác na pravidelnom hodnotení Slovenskej republiky, ktoré publikuje OECD pod názvom „OECD Economic Surveys Slovak Republic“  pravidelne každých 18 mesiacov. (http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-slovak-republic-2012_eco_surveys-svk-2012-en)
Výbor pre verejnú správu - http://www.oecd.org/governance/
Výbor pre poisťovníctvo a súkromné dôchodky - http://www.oecd.org/pensions/
Výbor pre finančné trhy - http://www.oecd.org/finance/
Výbor pre daňové záležitostihttp://www.oecd.org/tax/ 

V oblasti daní bol za SR podpísaný dňa 29. mája 2013 Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach,  aktualizovaný protokolom, ktorým sa zosúladilo znenie s novými OECD štandardami pre výmenu informácií v daňových záležitostiach. Jeho účelom je poskytnúť právny rámec pre vyššiu transparentnosť transakcií v medzinárodnom kontexte a podporiť medzinárodnú  spoluprácu v oblasti daní. 

Investičný výbor  - http://www.oecd.org/investment/
Výbor pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku - http://www.oecd.org/internet/

Za účelom zvýšenia prínosov z členstva SR v OECD organizuje MZV a EZ SR (www.mzv.sk) na národnej úrovni zasadnutia Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD. Pracovné orgány OECD tvoria Výbory OECD a ich pracovné skupiny (resp. fóra, podskupiny, diskusné panely), ktoré si vytvára Výbor podľa aktuálnej potreby riešenia problémov. Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom, v ktorej je SR zastúpená prostredníctvom vedúceho Stálej misie SR pri OECD.

Kontakty:

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Francúzsko 
Mission permanente de la République Slovaque auprés l´OCDE
(Permanent Mission of the Slovak Republic to the OECD)
28, Avenue d´Eylau
75016 Paríž (Paris)
Francúzsko (France)
Tel.: 0033 1 5626 5090
Fax: 0033 1 5626 5092
E-mail: oecd.paris@mzv.sk
Web site:  http://www.mzv.sk/App/WCM/ZU/ParizOECD/main.nsf/vw_ByID/index_EN