Späť Verzia pre tlač

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

aktualizované dňa: 11. 08. 2017

Slovenská republika sa stala 14. decembra 2000 členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (http://www.oecd.org). OECD je medzivládna organizácia poskytujúca členským štátom široký priestor na odborné diskusie o hospodárskych politikách, ktoré sa týkajú predovšetkým udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. Témou diskusií sú klady a zápory globalizácie ekonomiky, „corporate governance“, boj proti daňovým podvodom a únikom, administratívna spolupráca v oblastí daní, potreba zmeny rôznych foriem financovania v hospodárskej ako aj v sociálnej oblasti. Jednou z hlavných činností OECD je vypracovávanie odborných štúdií, štatistík o hlavných ekonomických ukazovateľoch a „peer country review“ (hĺbkový prehľad krajiny). Oficiálne štúdie o hospodárskom prehľade členských krajín OECD publikuje raz za 18 mesiacov (http://www.oecd.org/eco/surveys/).

OECD vydáva smernice pre nadnárodné spoločnosti s cieľom predchádzania a zamedzovania negatívnym dopadom ich činnosti na štáty prostredníctvom minimálnych štandardov správania sa. Pre implementáciu týchto smerníc sa štáty zaviazali zriadiť „Národné kontaktné miesto“, ktoré vytvorilo Ministerstvo hospodárstva SR (http://www.economy.gov.sk/obchod/multilateralne-obchodne-vztahy/oecd/narodne-kontaktne-miesto-pre-smernice-oecd-pre-nadnarodne-spolocnosti).

Zakladajúce členské krajiny OECD (1961) sú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Postupne pristúpili krajiny Taliansko (1962), Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973),  Mexiko (1994), Česká republika (1995), Poľsko (1996), Maďarsko (1996), Kórea (1996), Slovenská republika (2000). V roku 2010 pristúpili Čile, Estónsko, Izrael, Slovinsko. V roku 2016 pristúpilo Lotyšsko.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa zúčastňuje prác vo výboroch OECD:
Výbor pre hospodársku politiku – http://www.oecd.org/economy/
Výbor pre ekonomické prehľady – MF SR zabezpečuje a  zúčastňuje sa prác na pravidelnom hodnotení Slovenskej republiky, ktoré publikuje OECD pod názvom „OECD Economic Surveys Slovak Republic“  pravidelne každých 18 mesiacov. (http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-slovak-republic_19990588)
Výbor pre poisťovníctvo a súkromné dôchodky – http://www.oecd.org/pensions/
Výbor pre finančné trhy – http://www.oecd.org/finance/
Výbor pre daňové záležitosti – http://www.oecd.org/tax/
Investičný výbor – http://www.oecd.org/investment/

Za účelom zvýšenia prínosov z členstva SR v OECD organizuje MZVaEZ SR (www.mzv.sk) na národnej úrovni zasadnutia Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD. Pracovné orgány OECD tvoria Výbory OECD a ich pracovné skupiny (resp. fóra, podskupiny, diskusné panely), ktoré si vytvára Výbor podľa aktuálnej potreby riešenia problémov. Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom, v ktorej je SR zastúpená prostredníctvom vedúceho Stálej misie SR pri OECD.

Kontakt:

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Francúzsko
Mission permanente de la République Slovaque auprés l’OCDE
(Permanent Mission of the Slovak Republic to the OECD)
28, Avenue d’Eylau
75016 Paríž (Paris)
Francúzsko (France)
Tel.: +33 1 5626 5090
Fax: +33 1 5626 5092
E-mail: oecd.paris@mzv.sk
Web site:  http://www.mzv.sk/App/WCM/ZU/ParizOECD/main.nsf/vw_ByID/index_EN