Späť Verzia pre tlač

Štátna pomoc

aktualizované dňa: 01. 04. 2016

„Na základe zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) prešli od 1. januára 2016 kompetencie koordinátora štátnej pomoci z Ministerstva financií SR na Protimonopolný úrad SR.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa štátnej pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom sídle http://www.statnapomoc.sk/.

KONTAKT:
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 BRATISLAVA
ústredňa: 02/48 297 111

e-mailová adresa: statnapomoc@antimon.gov.sk“.