Späť Verzia pre tlač

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a DataCentrom, Bratislava na rok 2003

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

K O N T R A K T

uzatvorený medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a
DataCentrom, Bratislava


Článok I.
Účastníci kontraktu
1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
sídlo: Štefanovičova ul. č. 5, 817 52 Bratislava 15,
zastúpené: Ing. Ivanom Miklošom, podpredsedom vlády SR a ministrom financií,
bankové spojenie: NBS Bratislava, č. ú.: 2521 – 002/0720,
IČO: 00151742, ( ďalej len „MF SR“ )

a

2. DataCentrum, Bratislava,
sídlo: Cintorínska ul. č. 5, 814 88 Bratislava,
zastúpené: Ing. Máriou Deckerovou, riaditeľkou DataCentra,
bankové spojenie: NBS Bratislava, č. ú.: 55428 – 012/0720,
IČO: 00151564, ( ďalej len „DC“ ),

berú na vedomie, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1067 z 20. decembra 2000 tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom, vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi MF SR a DC.

DC je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojím rozpočtom napojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly MF SR. Je v priamej riadiacej pôsobnosti MF SR.

V zmysle zriaďovacej listiny

a) koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja rezortného informačného systému MF SR a jeho súčastí v procese tvorby, aktualizácie a realizácie,
b) zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému.

Článok II.
Trvanie kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. augusta 2003 do 31. decembra 2003.

Článok III.
Predmet kontraktu

1. Predmetom kontraktu je:

  1. činnosť podporujúca dátovú, programovú, technickú a komunikačnú integráciu informačného systému rezortu riešená formou projektov, ktoré sú pokryté riešiteľskou kapacitou DC a finančné prostriedky na ich riešenia sú alokované v rozpočte DC,
  2. riešenie úloh pre informačnú podporu MF SR definovaných a potvrdených jednotlivými odbornými útvarmi MF SR,
  3. riešenie úloh na vytvorenie nutných podmienok pre fungovanie informačného systému rezortu

2. Úlohy špecifikované podľa bodu 1a), 1b) a 1c) tohto článku sú uvedené v identifikačných listoch projektov, podprojektov a úloh prílohe č. 1 tohto kontraktu.

Článok IV.
Spôsob financovania

1. Náklady na úlohy uvedené v bode 1 článku III sú pokryté rozpočtom DC na rok 2003.
2. Rekapitulácia kapacít v čl./hodinách potrebných na riešenie úloh uvedených v bode 1 článku III je uvedená v prílohe č. 2 tohto kontraktu.
3. Rozpočet DC na rok 2003 je uvedený v prílohe č. 3. Úlohy nad rámec uvedeného rozpočtu budú v priebehu roka 2003, podľa možností rozpočtu kapitoly MF SR, riešené jeho úpravami.

Článok V.
Povinnosti a práva účastníkov kontraktu

1. MF SR:

  1. zabezpečí financovanie predmetu kontraktu uvedeného v bode 1 článku III a špecifikovaného v prílohe č. 1 a 2,
  2. vykoná kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte a úloh, o plnení ktorých rozhodne v stanovenom termíne,
  3. predloží vedúcemu Úradu vlády SR údaje potrebné na vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke Úradu vlády SR do 10 dní po schválení kontraktu
2. DC:
  1. zabezpečí vecné a časové plnenie predmetu kontraktu uvedeného v článku III,
  2. neprekročí náklady určené na plnenie predmetu kontraktu podľa článku III,
  3. včas informuje VSÚ ako správcu kapitoly o prípadných finančných problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia predmetu kontraktu.

Článok VI.
Spôsob a termín vyhodnocovania kontraktu

1. Správy o hodnotení plnenia predmetu kontraktu predloží DC, po predchádzajúcom odsúhlasení VSÚ, na rokovanie porady vedenia MF SR do 31.1.2004.
2. Spôsob a výsledky plnenia predmetu kontraktu budú súčasťou výročnej správy, ktorú DC vypracuje v súlade s uznesením vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001, bod B.1. a porada vedenia MF SR správu prerokuje najneskoršie do 30. apríla 2004.

Článok VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet

1. Tento kontrakt zverejnia účastníci kontraktu na svojich internetových stránkach do 10 dní po jeho schválení
2. MF SR a DC, podľa bodu B.2 citovaného uznesenia vlády, zverejnia výročnú správu, po jej schválení vedením MF SR, každý na svojej internetovej stránke do 15. mája 2004.
3. Verejný odpočet uskutoční MF SR do 31. mája 2004.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenie

1. Všetky zmeny a doplnky tohto kontraktu sa uskutočnia po vzájomnej dohode účastníkov kontraktu písomnými dodatkami.
2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy:

Príloha č. 1 : Špecifikácia projektov, podprojektov a úloh DataCentra na rok 2003,
Príloha č. 2 : Rekapitulácia kapacitného krytia úloh DC na rok 2003,
Príloha č. 3 : Rozpočet DC na rok 2003.

V Bratislave dňa 11. augusta 2003

Ivan Mikloš
podpredseda vlády SR a
minister financií Slovenskej republiky

Mária Deckerová
riaditeľka DataCentra

Príloha: