Späť Verzia pre tlač

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom, Bratislava na rok 2004

aktualizované dňa: 12. 07. 2005

K O N T R A K T
uzatvorený medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a
DataCentrom, Bratislava

Článok I.
Účastníci kontraktu

1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

sídlo: Štefanovičova ul. č. 5, 817 52 Bratislava 15,
zastúpené: Ing. Ivanom Miklošom, podpredsedom vlády SR a ministrom financií,
bankové spojenie: NBS Bratislava, č. ú.: 2521 – 002/0720,
IČO: 00151742,

(ďalej len „MF SR“)

a

2. DataCentrum, Bratislava,

sídlo: Cintorínska ul. č. 5, 814 88 Bratislava,
zastúpené: Ing. Tiborom Szarvasom, riaditeľom DataCentra,
bankové spojenie: NBS Bratislava, č. ú.: 55428 – 012/0720,
IČO: 00151564,

(ďalej len „DC“),

berú na vedomie, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1067 z 20. decembra 2000 tento kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím a organizačným aktom, vymedzujúcim vecné, finančné a organizačné vzťahy medzi MF SR a DC.

DC je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojím rozpočtom napojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly MF SR. Je v priamej riadiacej pôsobnosti MF SR.

  • V zmysle štatútu DataCentrum:

a) koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja rezortného informačného systému MF SR a jeho súčastí v procese tvorby, aktualizácie a realizácie

b) zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany informačných systémov rezortu,

c) je správcom a prevádzkovateľom informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno – technologickej infraštruktúry a Centra pre podporu užívateľov informačných systémov rezortu.

Článok II.
Trvanie kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

Článok III.
Predmet kontraktu

1. Predmetom kontraktu je:

a) činnosť podporujúca dátovú, programovú, technickú a komunikačnú integráciu informačných systémov rezortu riešených formou projektov. Projekty sú pokryté riešiteľskou kapacitou DC a finančné prostriedky na ich riešenia sú alokované v rozpočte DC,

b) riešenie úloh pre informačnú podporu MF SR definovaných a potvrdených jednotlivými odbornými útvarmi MF SR a pokrytých riešiteľskou kapacitou DC,

c) riešenie úloh na vytvorenie nutných podmienok pre fungovanie informačného systému rezortu

2. Úlohy špecifikované podľa bodu 1a), 1b) a 1c) tohto článku sú uvedené v identifikačných listoch projektov, podprojektov a úloh prílohe č. 1 tohto kontraktu.

Článok IV.
Spôsob financovania

1. Náklady na úlohy uvedené v bode 1 článku III sú pokryté len do výšky schváleného rozpočtu DC na rok 2004.

2. Rekapitulácia kapacít v čl./hodinách potrebných na riešenie úloh uvedených v bode 1 a špecifikovaných podľa bodu 2 článku III je uvedená v prílohe č. 2 tohto kontraktu.

3. Rozpočet DC na rok 2004 je uvedený v prílohe č. 3 tohto kontraktu. Úlohy nad rámec uvedeného rozpočtu budú v priebehu roka 2004, podľa možností rozpočtu kapitoly MF SR, riešené úpravami rozpočtu.

Článok V.
Povinnosti a práva účastníkov kontraktu

1. MF SR:

a) zabezpečí financovanie predmetu kontraktu uvedeného v bode 1 článku III a špecifikovaného prílohe č. 1 a 2,

b) vykoná kontroly plnenia úloh dohodnutých v kontrakte a úloh, o plnení ktorých rozhodne v stanovenom termíne,

c) predloží Úradu vlády SR údaje potrebné na vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke Úradu vlády SR do 31.1.2004.

2. DC:

a) zabezpečí vecné a časové plnenie predmetu kontraktu uvedeného v článku III,

b) neprekročí náklady určené na plnenie predmetu kontraktu podľa článku IV,

c) včas informuje vedúcu služobného úradu ako správcu kapitoly o prípadných finančných problémoch, ktoré sa vyskytnú v priebehu plnenia predmetu kontraktu.

Článok VI.

Spôsob a termín vyhodnocovania kontraktu

1. Správy o hodnotení plnenia predmetu kontraktu predloží DC, po predchádzajúcom odsúhlasení vedúcou služobného úradu, na rokovanie porady vedenia MF SR do 31.7.2004 a do 31.1.2005.

2. Spôsob a výsledky plnenia predmetu kontraktu budú súčasťou výročnej správy, ktorú DC vypracuje v súlade s uznesením vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001, bod B.1. a porada vedenia MF SR správu prerokuje najneskoršie do 30. apríla 2005.

Článok VII.

Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet

1. Tento kontrakt zverejnia účastníci kontraktu na svojich internetových stránkach.

2. MF SR a DC, podľa uznesenia vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001 bodu B.2 zverejnia výročnú správu, po jej schválení vedením MF SR, každý na svojej internetovej stránke do 15. mája 2005.

3. Verejný odpočet uskutoční MF SR do 31. mája 2005.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie

1. Všetky zmeny a doplnky tohto kontraktu sa uskutočnia po vzájomnej dohode účastníkov kontraktu písomnými dodatkami.

2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy:

  • Príloha č. 1 : Špecifikácia projektov, podprojektov a úloh DataCentra na rok 2004,
  • Príloha č. 2 : Rekapitulácia kapacitného krytia úloh DC na rok 2004,
  • Príloha č. 3 : Rozpočet DC na rok 2004.

V Bratislave dňa 25. februára 2004

Ivan Mikloš
podpredseda vlády SR a
minister financií Slovenskej republiky

Tibor Szarvas
riaditeľ DataCentra

Príloha: