Späť Verzia pre tlač

Informácia o čerpaní prostriedkov z pôžičky od Svetovej banky na prípravnú fázu Projektu reformy riadenia verejných financií (PRRVF)

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

(k 30. januáru 2004)

Dohoda medzi vládou SR a Svetovou bankou umožňovala použiť preddavok na pôžičku od Svetovej banky vo výške 1 mil. USD na financovanie prípravnej fázy projektu (čo pri kurze 38 SKK/USD predstavovalo 38 mil SKK). Prípravná fáza projektu bola zahájená 15.7.2002 a ukončená ku dňu 4.9.2003. V rámci uvedeného obdobia boli uhradené výdavky na riešenie projektu vo výške 14,.765,159,- SKK, z toho z preddavku od Svetovej banky 14,712,094.- SKK.

Úspory výdavkov (23,287,906,- SKK) oproti pôvodne plánovaným boli dosiahnuté hlavne z dôvodu:

  • skrátenia dĺžky kontraktov pre zahraničných poradcov v rámci prípravnej fázy projektu (pričom plánované ciele prípravnej fázy boli dosiahnuté),
  • vyjednaním nižších odmien a ďalších náhrad u niektorých poradcov ako predpokladal obstarávací plán,
  • neobsadením pozície poradcu pre viacročné rozpočtovanie (posun na záver roka 2003),
  • neobsadením pozície poradcu pre finančné riadenie a obstarávanie (tieto úlohy zabezpečoval hlavne koordinátor projektu a asistentka koordinátora projektu v spolupráci s odbornými útvarmi MF SR),
  • kurzovými rozdielmi (v dôsledku poklesu kurzu USD/SKK korunová úspora na čerpaní autorizovanej alokácie 100 000,- USD predstavovala takmer ˝ mil. SKK),
  • nečerpaním výdavkov kategórie tovary.

Dňom 4.9.2003 vstúpila do platnosti Dohoda o pôžičke pre Projekt RRVF č. 7178-SK, ktorá umožňuje SR čerpať prostriedky z pôžičky Svetovej banky na projekt do výšky 5 mil. EUR. Preddavok na prípravnú fázu projektu bol zahrnutý ako komponent - súčasť pôžičky. Plánované výdavky na prípravnu fázu boli v dôsledku nižžšieho skutočného čerpania redukované na 500,000,- EUR. Celkový prehľad o čerpaní prostriedkov Neauditované údaje na prípravnú fázu projektu obsahuje nasledovná tabuľka.

Čerpanie finančných prostriedkov z pôžičky Svetovej banky a spolufinancovanie (do 4. septembra 2003) prípravnej fázy projektu (PPF)

Aktualizovaný rozpočet na PPF: 500 000 EURO

Čerpanie finančných prostriedkov na PPF
Kategória platieb a podiel z pôžičky SB v % Výška platieb Pôžička Svetovej banky Ministerstvo financií SR
EURO SKK EURO SKK EURO SKK  
1. Služby domácich a zahraničných konzultantov, a konzultačných spoločností (100%) 329 598,47 13 703 855,79 329 598,47 13 703 855,79 ---- ---
2. Tovary ---- ---- ---- ---- ---- ----
3. Operatívne náklady (95%) 24 900,00 1 061 303,00 23 655,00 1 008 237,80 1 245,00 53 065,20
Celkové čerpanie 354 498,47 14 765 158,79 353 253,47 14 712 093,59 1 245,00 5 065,20
% čerpania z rozpočtu PPF 70,65

Neauditované údaje