Späť Verzia pre tlač

Informácia o čerpaní prostriedkov na Projekt reformy riadenia verejných financií za IV. štvrťrok 2003

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

V rámci IV. štvrťroku 2003 (5.9.2003-31.12.2003) výdavky na projekt reformy riadenia verejných financií predstavovali čiastku 4,767 mil. Sk

Tabuľka č. 1

Čerpanie prostriedkov na PRRVF podľa komponentov projektu v IV. štvrťroku 2003

    Výdavky 1) v mil. SK a ich krytie
Por. č. Subkomponent Celkom Úverom Svetovej banky Ministerstvom financií SR
1 Rozpočtovanie 0,765 0,765 0
2 Posilnenie makrokapacity IFP 2,486 2,149 0,337
3 Riadenie dlhu a ŠP 0,408 0,408 0
4 Koordinácia a riadenie projektu 1,109 0,902 0,207
  Spolu 4,767 4,223 0,544

Celkové výdavky 1) projektu za poskytovanie služieb poradcov a na školenia dosiahli k 31.12.2003 výšku 19,587 mil. Sk. Z toho výdavky na prípravnú fázu projektu predstavovali 14,819 mil. Sk. Podiel skutočných výdavkov na projekt k plánovanému objemu prostriedkov (6 mil. EUR, resp. 241,8 mil. SK pri kurze 40,3 Sk/EUR) tak k 31.12.2003 predstavoval 6,44 %.

1) Auditované údaje