Späť Verzia pre tlač

Informácia o čerpaní prostriedkov na Projekt reformy riadenia verejných financií za I. štvrťrok 2004

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

V rámci I. štvrťroku 2004 výdavky na projekt reformy riadenia verejných financií predstavovali čiastku 7,661 mil. Sk .

Tabuľka č. 1

Čerpanie prostriedkov na PRRVF podľa komponentov projektu v I. štvrťroku 2004

    Výdavky1) v mil. SK a ich krytie
Por. č. Subkomponent Celkom Úverom Svetovej banky Ministerstvom financií SR
1 Rozpočtovanie 1,798 1,798 0
2 Posilnenie makrokapacity IFP 2,607 2,379 0,228
3 Riadenie dlhu a ŠP 1,331 1,331 0
4 Koordinácia a riadenie projektu 1,926 1,749 0,176
  Spolu 7,661 7,257 0,404

Celkové výdavky1) projektu za poskytovanie služieb poradcov a na školenia dosiahli k 31.3.2004 výšku 27,248 mil. Sk. Podiel skutočných výdavkov na projekt z plánovaného objemu prostriedkov (6 mil. EUR, resp. 241,8 mil. Sk pri kurze 40,3 Sk/EUR) tak k 31.3.2004 predstavoval 11,27 %.

1) Neauditované údaje