Späť Verzia pre tlač

Informácia o čerpaní prostriedkov na Projekt reformy riadenia verejných financií za II. štvrťrok 2004

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

V rámci II. štvrťroku 2004 výdavky na projekt reformy riadenia verejných financií predstavovali čiastku 10,545 mil. Sk.

Tabuľka č. 1

Čerpanie prostriedkov na PRRVF podľa komponentov projektu v II. štvrťroku 2004

  Výdavky1) v mil. SK a ich krytie
Por. č. Subkomponent Celkom Úverom Svetovej banky Ministerstvom financií SR
1 Rozpočtovanie 1,529 1,529 0
2 Posilnenie makrokapacity IFP 4,005 3,738 0,267
3 Riadenie dlhu a ŠP 1,236 1,236 0
4 Koordinácia a riadenie projektu 3,775 3,632 0,143
  Spolu 10,545 10,135 0,410

Celkové výdavky 1) projektu za poskytovanie služieb poradcov a na školenia dosiahli k 30.6.2004 výšku 37,792 mil. Sk. Podiel skutočných výdavkov na projekt z plánovaného objemu prostriedkov (6 mil. EUR, resp. 239,7 mil. Sk pri kurze 39,946 Sk/EUR) tak k 30.6.2004 predstavoval 15,77 %.

1) Neauditované údaje