Späť Verzia pre tlač

Informácia o čerpaní prostriedkov na Projekt reformy riadenia verejných financií za III. štvrťrok 2004

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

V rámci III. štvrťroku 2004 výdavky na projekt reformy riadenia verejných financií predstavovali čiastku 8,697 mil. Sk.

Tabuľka č. 1

Čerpanie prostriedkov na PRRVF podľa komponentov projektu v III. štvrťroku 2004

  Výdavky 1) v mil. SK a ich krytie
Por. č. Subkomponent Celkom Úverom Svetovej banky Ministerstvom financií SR
1 Rozpočtovanie 2,635 2,633 0,002
2 Posilnenie makrokapacity IFP 2,328 2,000 0,328
3 Riadenie dlhu a ŠP 1,470 1,470 0
4 Koordinácia a riadenie projektu 2,264 2,034 0,230
  Spolu 8,697 8,137 0,56

Celkové výdavky 1) projektu za poskytovanie služieb poradcov a na školenia dosiahli k 31.9.2004 výšku 46,489 mil. Sk. Podiel skutočných výdavkov na projekt z plánovaného objemu prostriedkov (6 mil. EUR, resp. 240,3 mil. Sk pri kurze 40,048 Sk/EUR) tak k 31.9.2004 predstavoval 19,35 %.

1) Neauditované údaje