Späť Verzia pre tlač

Centrálna evidencia verejného obstarávania v programoch ISPA, PHARE a Prechodný fond

aktualizované dňa: 14. 09. 2009

Členenie podľa programov a podľa jednotlivých implementačných agentúr:

PROGRAM PHARE A PRECHODNÝ FOND
Centrálna finančná a kontraktačná jednotka  (CFKJ)
Central Finance and Contracting Unit  (CFCU)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania  (NARMSP)
National Agency for Development of Small and Medium Enterprises (NADSME)
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja  (APRR)
Regional Development and Support Agency  (RDSA)
PROGRAM ISPA
Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest  (IA SSC)
Implementing Agency - Slovak Road Administration  (IA SRA)
Implementačná agentúra Železnice Slovenskej republiky  (IA ŽSR)
Implementing Agency - Railways of the Slovak Republik  (IA RSR)
Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov  (IA EIP)
Implementing Agency for Environmental Investment Projects  (IA EIP)

 

Polročné správy pre Národného koordinátora pomoci (NAC) a Národného splnomocnenca pre Národný fond (NAO) o plnení úloh dohľadu nad ex-ante schvaľovaním vo verejnom obstarávaní na úrovni implementačných agentúr pre fondy PHARE, ISPA a Prechodný fond:

PROGRAM PHARE, ISPA A PRECHODNÝ FOND
Správa pre NAC a NAO k 31.12.2004
Správa pre NAC a NAO k 30.06.2005
Správa pre NAC a NAO k 31.12.2005

Správa pre NAC a NAO k 30.06.2006

Správa pre NAC a NAO k 31.12.2006
Správa pre NAC a NAO k 30.06.2007
Správa pre NAC a NAO k 31.12.2007
Správa pre NAC a NAO k 30.06.2008
Správa pre NAC a NAO k 31.12.2008