Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh poradcu pre analýzu štruktúry výdavkov

aktualizované dňa: 17. 02. 2016

V apríli 2003, vláda Slovenskej republiky prijala Stratégiu reformy riadenia verejných financií (RRVF), ktorá sa zameriava na tri vzájomne závislé oblasti:

Posilnenie transparentnosti verejných financií; 
Posilnenie strategického plánovania prerozdeľovania zdrojov a prechod na rozpočtovanie zamerané na výsledky; 
Tvorba systému na zriadenie rámca stabilného strednodobého verejného financovania.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) uzavrelo pôžičku so Svetovou bankou na podporu programu RRVF vo výške 5 miliónov EUR. Pôžička bude použitá na financovanie vyše 20 projektov v oblasti technickej podpory a školení v rôznych oblastiach. Očakáva sa, že akákoľvek práca vykonaná podľa tejto zmluvy bude úzko koordinovaná s náležitou technickou podporou poskytovanou v rámci programu RRVF a s ním spojenými projektmi.

Pre účely tohto zadania bude kľúčovým prvkom RRVF zavedenie programu a viacročné rozpočtovanie pre všetky rozpočtové kapitoly. Pre tieto účely bol vyvinutý program rozpočtovej metodológie, ktorý bude ďalej zdokonaľovaný zatiaľ čo sa vyvíja viacročná rozpočtová metodológia pre zavedenie v rozpočte pre rok 2005. Za podpory Finančnej správy Spojených štátov amerických (US Treasury) bol rozpočtový program postupne zavádzaný od roku 2000 a od roku 2003 bude povinný pre všetky rozpočtové kapitoly. Veľký projekt RRVF bude tomuto procesu nápomocný, obzvlášť v šiestich hlavných rozpočtových kapitolách a MF SR. Sekcia rozpočtovej politiky MF SR bola pre tento účel reštrukturalizovaná vrátane menovania niekoľkých rozpočtových analytikov.

Za účelom podpory strategického plánovania prerozdeľovania zdrojov bude musieť MF SR zabezpečiť kapacity na kontrolu výdavkov. Na začiatok spojená misia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky navštívila Slovensko za účelom poskytnutia odporúčaní a možností racionalizácie krátkodobých nákladov v máji 2003.

Ciele pridelenej funkcie

Cieľom je asistencia MF SR s vývojom jeho analytických možností pri výkone pravidelných kontrol výdavkov s cieľom vytvorenia efektívneho partnera v dialógu a jednaniach o výdavkoch a ich štruktúre s rozpočtovými kapitolami.

Povinnosti a zodpovednosti

Špecifické úlohy poradcu sú následovné:

Návrh analytických postupov a nástrojov pre pravidelné kontroly výdavkov v rozpočtových kapitolách; 
Asistovať pri školeniach rozpočtových analytikov MF SR o vykonávaní pravidelných kontrol výdavkov; 
Asistovať rozpočtovým analytikom MF SR s vykonávaním kontrol výdavkov jednej alebo viacerých rozpočtových kapitol podľa dohody s MF SR; 
Ustanoviť inštitúciu rozpočtovej analýzy na MF SR; 
Úzko spolupracovať s ďalšími poradcami pri poskytovaní podpory tohto projektu, zvlášť s poradcom pre programové rozpočtovanie, poradcom pre viacročné rozpočtovanie a vedúcim projektu podpory programového rozpočtovania za účelom zabezpečenia úplného súladu navrhovaného systému a jeho prepojenia s celkovým programom RRVF.

Požadované výstupy

Analytické postupy a nástroje (manuály, štruktúry správ, databázy, štruktúry spracovania dát atď.); 
Rozpočtoví analytici MF SR vyškolení vo vykonávaní kontroly výdavkov; 
Správa o kontrole výdavkov jednej alebo viacerých rozpočtových kapitol; 
Návrh systému prepojení s ostatnými aktivitami v rozpočtovom systéme.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca bude zodpovedať ministrovi financií a Koordinačnej jednotke projektu RRVF a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisií Projektu RRVF. Na konci druhého mesiaca poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán dôležitých úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu, akceptovaný Riadiacou komisiou. Naviac bude poradca predkladať krátke (maximum tri strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu a Riadiacej komisií, v ktorých budú popísané dosiahnuté úspechy za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu poradca predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúcu prácu a rozvoj v oblasti kontroly výdavkov.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

Schopnosť MF SR efektívne hodnotiť skutočné využitie rozpočtových zdrojov a kriticky preskúmať prostredie priorít v rozpočtových kapitolách; 
Schopnosť MF SR poskytnúť možnosti racionalizácie výdavkov; 
Schopnosť MF SR udržať dialóg s rozpočtovými kapitolami týkajúcich sa výdavkových štruktúr; 
Dôkaz úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi na základe iných kontraktov RRVF, zvlášť s poradcom pre programové rozpočtovanie, poradcom pre viacročné rozpočtovanie a vedúcim projektu podpory programového rozpočtovania.

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 10 rokov príslušnej praxe na vyššej úrovni riadenia vo vládnej a/alebo konzultačnej organizácii a mal by mať detailné pracovné skúsenosti a znalosti v kontrole výdavkov.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo verejných financiách; 
praktické skúsenosti v rozvoji strednodobých ekonomických rámcov; 
diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie február 2004 – marec 2005, celkové pracovné obdobie bude 140 pracovných dní. Kontrakt pokryje všetky cestovné náklady a diéty.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy.