Späť Verzia pre tlač

Zadanie pre poradcu pre metodológiu prognózovania príjmov

aktualizované dňa: 26. 04. 2005

MF SR sa dohodlo so Svetovou bankou na pôžičke na podporu Reformy riadenia verejných financií (RRVF). Pôžička bude financovať technickú podporu a školenia na posilnenie inštitucionálnych kapacít pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančné riadenie činnosti vlády.

Inštitút finančnej politiky (IFP) je oddelenie MF SR zodpovedné za prípravu makroekonomického rámca. IFP má približne 20 zamestnancov a je zodpovedné za: (a) prípravu makroekonomického rámca; (b) prognózovanie a sledovanie daňových príjmov; (c) vypracovanie strednodobého finančného výhľadu, a (d) vypracovanie Programu priblíženia EÚ. Nový riaditeľ IFP bol menovaný od 1. apríla 2003.

RSV je založené na rámci strednodobých výdavkov (princíp zhora nadol) a zahŕňa fiškálny odhad pozostávajúci z odhadu príjmov vlády ako celku, potom plánovaného schodku rozpočtu a stropu celkových výdavkov.

Príjmy z daní sa menia z roka na rok v každej ekonomike z makroekonomických a politických dôvodov (daňový systém bol kompletne prepracovaný v roku 2003). Z toho dôvodu prvým krokom pri prognózovaní príjmov z daní je použitie makroekonomickej prognózy, ktorá zahŕňa celky ako HDP, mzdy a platy, firemné zisky, spotrebné výdavky, dovoz atď. Potom rôzne dane (DPH, daň z príjmu, obchodná daň) súvisia so základňami z ktorých sú tieto dane vyberané.

Od začiatku roka 2003 vláda uzatvára zmluvy o technickej podpore v rôznych oblastiach rozpočtovania a širšom fiškálnom riadení a očakáva sa, že akákoľvek práca vykonaná podľa tejto zmluvy bude úzko koordinovaná s náležitou technickou podporou poskytovanou v rámci programu RRVF zvlášť s poradcom pre makroekonomický a analytický rámec.

Ciele zadania

Cieľom zadania je asistencia vláde SR so zabezpečením zavedenia vhodnej metodológie pre prognózovanie príjmov vlády v Slovenskej republike.

Povinnosti a zodpovednosti

Poradca posúdi súčasnú metodológiu IFP pre tvorbu príjmových prognóz, ohodnotí ju z pohľadu jej vhodnosti pre Slovenskú republiku a navrhne vylepšenia metodológie ako aj vyškolenie príslušných zamestnancov v týchto metódach.

Ohodnotenie bude zahŕňať analýzu hlavných postupov prognóz príjmov a ich vhodnosť pre stredoeurópsku krajinu s dôrazom na daňové prognózovanie založené na zastúpených premenných, pružnostiach, mikromodelovaní a účeloch politických analýz. Poradca navrhne vylepšenia súčasného modelu prognózovania príjmov.

Počas tohto zadania poradca zabezpečí neformálne školenia o používaní zlepšeného modelu pre svojich náprotivkov v IFP.

Poradca bude pracovať s ostatnými poradcami poskytujúcimi podporu v rámci tohto projektu, zvlášť s poradcom pre IFP pre rozvoj rámca strednodobých makroekonomických výdavkov, analytických kapacít pre prípravu makroekonomických prognóz a uskutočňovania ekonomických analýz.

Požadované výstupy

· Kritická analýza systému prognózovania vládnych príjmov súčasne používaného IFP a popis, zahrňujúci výhody a nevýhody rozličných postupov, ktoré môžu byť použité pre prognózovanie vládnych príjmov z pohľadu Slovenska.

· Odporúčania pre systém prognózovania pre každú z hlavných kategórií vládnych príjmov.

· Školenie príslušných členov IFP v metodológii odporúčanej pre tvorbu prognóz vládnych príjmov.

· Vytvorenie metodologického dokumentu.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca bude zodpovedať ministrovi financií a Koordinačnej jednotke projektu RRVF a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisií Projektu RRVF. Na konci prvého mesiaca poradca predloží krátku (maximálne 3 strany) správu koordinátorovi projektu a Riadiacej komisií, ktorá bude obsahovať najdôležitejšie nálezy, problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených v zadaní. Na konci kontraktu poradca predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúcu prácu a rozvoj v oblasti prognózovania príjmov.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· Zvýšená kvalita prognózovania príjmov vypracovaných IFP oproti tomu, ako bola ohodnotená EÚ a inými počas hodnotiacich misií;
· Prognózy príjmov vypracovaných IFP prispejú k ustanoveniu dôveryhodného balíčka zdrojov pre slovenskú vládu;
· Dôkaz úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi v rámci iných kontraktov na projekte RRVF, zvlášť s poradcom zodpovedným za vývoj rámca strednodobých makroekonomických výdavkov, analytických kapacít na prípravu makroekonomických prognóz a uskutočňovania ekonomických analýz.

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 5 rokov praxe vo fiškálnom prognózovaní a skúsenosti s MF SR alebo podobnou inštitúciou.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo ekonometrii;
· praktické skúsenosti s verejnými financiami v tranzitných ekonomikách;
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí

Zmluvné úpravy

Zadanie je plánované na obdobie 3 mesiacov a má byť realizované v prvej polovici roku 2004. Kontrakt pokryje všetky cestovné náklady a diéty.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby.