Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) pre konzultačné služby pre tvorbu systému vzdelávania klientov Štátnej pokladnice

aktualizované dňa: 26. 04. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RRVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády.

Významnou súčasťou reformy je zriadenie Štátnej pokladnice (ŠP) a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDaL). Štátna pokladnica bola zriadená Zákonom o štátnej pokladnici predovšetkým s cieľom centralizovať príjmy verejného rozpočtu, realizovať výdavky verejného rozpočtu v systéme štátnej pokladnice a spravovať pohľadávky a záväzky štátneho rozpočtu. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity bola zriadená na základe rovnakého zákona a jej úlohou je predovšetkým organizovať a splácať štátny dlh, zabezpečovať vydávanie štátnych cenných papierov, zabezpečovať likviditu jediného účtu štátnej pokladnice a vykonávať finančné operácie na finančnom trhu s dočasne voľnými prostriedkami štátnej pokladnice.

V roku 2003 boli obe inštitúcie reálne zriadené a v súčasnosti prebieha ich organizačné a personálne budovanie. Obe inštitúcie budú plne funkčné od 1.januára 2004.

Súčasťou personálneho budovania oboch inštitúcií je aj vzdelávanie pracovníkov ARDaL, ŠP a zamestnancov klientov ŠP (koncoví užívatelia systému), vrátane približne 2500 organizácií na celom území Slovenska a v rámci nich okolo 5-6 tisíc užívateľov. Cieľom tohto vzdelávania vyškoliť pracovníkov v základoch systému Štátnej pokladnice tak, aby ho bolo možné uviesť do prevádzky v súlade so schváleným časovým harmonogramom. Toto vzdelávanie je zabezpečované dodávateľom informačného systému.

Ciele zadania

Cieľom zadania je navrhnúť a realizovať komplexný systém permanentného vzdelávania pracovníkov ARDaL, ŠP a klientov ŠP. Táto podpora na základe tohto kontraktu bude pozostávať zo zriadenia systému Riadenia vzťahov s klientmi (CRM) pre klientov ŠP a ARDaL a vybudovanie kapacít pre riadenie interných zdrojov, najmä špecialistov v oblasti informatiky a podporovať manažment ŠP a ARDaL pri jeho implementácii.

Hlavné cieľové skupiny zriadenia vzdelávacieho systému budú:

· Zamestnanci oddelení financií a informatiky rozpočtových organizácií (výdavkové útvary)
· Relevantné oddelenia ŠP a ARDaL, najmä oddelenie Riadenia vzťahov s klientmi, oddelenie informatiky a vybraní zamestnanci Data Centra (centrum informatickej podpory MF SR)

Povinnosti a zodpovednosti

Špecifickou úlohou poradenskej firmy bude, okrem iného, nasledovné:

· Navrhnúť metodiku identifikácie vzdelávacích potrieb, pre účely plánovania vzdelávacích aktivít a hodnotenia dosiahnutia cieľov vzdelávania,
· Navrhnúť organizačnú štruktúru a potrebu interných kapacít ŠP pre realizáciu systému permanentného vzdelávania,
· Identifikovať potrebu interných a externých lektorských kapacít,
· Zabezpečiť lektorskú prípravu odborných pracovníkov ŠP a ARDaL ako školiteľov,
· Navrhnúť mechanizmus udržania vyškolených zamestnancov
· Vypracovať metodiku výberu a hodnotenia externých lektorov,
· Vypracovať metodiku finančného riadenia systému vzdelávania,
· Navrhnúť informačný systém pre riadenie procesu vzdelávania, vrátane alternatív pre relevantné softwarové aplikácie pre oddelenie Riadenia vzťahov s klientmi a oddelenie informatiky
· Podporovať ARDaL a ŠP počas celého obdobia implementácie systému vzdelávania.

Špeciálne požiadavky

Z dôvodu danosti potreby zriadenia systému vzdelávania, ktorý pokryje veľké množstvo zamestnancov s širokým geografickým rozptýlením po Slovensku, sa očakáva, že väčšina tímu poradenskej spoločnosti má výbornú znalosť slovenského jazyka a preto:

· Požadované medzinárodné skúsenosti môžu byť obmedzené len na zložku školenia a kontrolovania (coaching) – typický objem alokácie zdrojov 20-25%
· Lokálne skúsenosti (budovanie vzdelávacích systémov, budovanie podporných systémov informatiky a vzdelávanie školiteľov) by malo pokrývať 75-80% zdrojov pre danú podporu

Všetky návrhy by mali brať do úvahy potrebu vyhnutia sa a vyváženia možných negatívnych vplyvov na fluktuáciu zamestnancov, najmä informatikov – špecialistov a zamestnancov z dobrou znalosťou z oblasti informatiky. Mladým, profesionálnym a výborným tímom by sa mala venovať prvoradá pozornosť po celý čas životnosti projektu. Obzvlášť dôležité je zabezpečiť dostatočnú podporu vzájomnej interakcie klientov ŠP s internými službami ŠP (ktoré zahŕňajú vysoko špecializované automatizované postupy). Toto v sebe zahŕňa vytvorenie minimálnych štruktúr / kapacít tzv. vedomostne kompetentných riadiacich centier (Knowledge Management Center) za použitia nevyhnutných zdrojov tak, aby sa tým realizoval moderný prístup riadenia ľudských zdrojov.

Požadované výstupy

· Podrobný návrh metodiky identifikácie vzdelávacích potrieb pre účely plánovania vzdelávacích aktivít a hodnotenie dosiahnutia cieľov vzdelávania, vrátane mechanizmov na udržanie vyškolených zamestnancov a výber a hodnotenie externých lektorov
· Popis navrhovanej organizačnej štruktúry a požiadaviek pre interné kapacity ŠP pre účely implementácie permanentného vzdelávacieho systému
· Zabezpečenie adekvátnej prípravy odborných pracovníkov ŠP a ARDaL ako lektorov,
· Návrh informačného systému pre riadenie vzdelávacieho procesu, vrátane alternatív pre relevantné softwarové aplikácie pre oddelenie Riadenia vzťahov s klientmi a oddelenie Informatiky
· Vypracovanie príslušných koncepčných dokumentov podľa dohody s klientom,
· Permanentná spolupráca s vedením ARDaL a ŠP pri návrhu a implementácii systému vzdelávania.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Konzultačná spoločnosť bude úzko spolupracovať a priebežne konzultovať s vedením a zodpovednými útvarmi ŠP a ARDaL. Koncepčné a metodické dokumenty bude predkladať Riadiacej komisii pre reformu riadenia verejných financií. Na konci prvého mesiaca vedúci tímu predloží Riadiacej komisii na schválenie vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán signifikantných úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu. Naviac bude vedúci tímu predkladať krátke mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu a Riadiacej komisii, v ktorých bude popísaný dosiahnutý pokrok za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa vedúci tímu stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu vedúci tímu predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúce aktivity a rozvoj v oblasti systému vzdelávania.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradenstva/technickej pomoci sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov, ktoré budú akceptované manažmentom a zodpovednými útvarmi ŠP a ARDaL. Naviac budú hodnotené nasledovné ukazovatele:

· preukázateľná úzka spolupráca s manažmentom ŠP a ARDaL (potvrdená vedením ŠP a ARDaL),
· splnenie zámerov formulovaných v časti Povinnosti a zodpovednosti.

Kvalifikačné predpoklady

Konzultačná spoločnosť by mala mať:

· Preukázateľné skúsenosti v oblasti návrhu a implementácie vzdelávacích systémov,
· Schopnosť pracovať na celom území SR.

Vedúci tímu by mal mať najmenej 10 ročné skúsenosti v oblasti koncepcie, tvorby a implementácie vzdelávacích systémov, skúsenosti v oblasti štátnej správy a verejných financií budú preferované. Ostatní poradcovia by mali mať najmenej 5 ročné skúsenosti v oblasti implementácie vzdelávacích programov. Znalosť slovenského jazyka pracovníkov tímu je nevyhnutná.

Ostatné dôležité kvalifikačné predpoklady všetkých členov tímu zahŕňajú:

· Vysokoškolské vzdelanie v oblasti pedagogiky, resp. ekonomiky/verejných financií, resp. informatiky,
· praktické skúsenosti s prípravou a impelementáciou rozsiahlych vzdelávacích programov,
· diplomatické vlastnosti a schopnosť pracovať v tíme.

Zmluvné úpravy

Realizácia zadania je plánovaná na obdobie január 2004 – jún 2005. Predpokladaná realizácia celého zadania bude vyžadovať 140 mesiacov na pracovníka, z ktorých asi 5 mesiacov na pracovníka by sa malo týkať medzinárodnej odbornosti.