Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh pre poradcu pre prepojenie vrcholovej politiky s procesom rozpočtovania

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

V apríli 2003, vláda Slovenskej republiky prijala Stratégiu reformy riadenia verejných financií (RRVF), ktorá sa zameriava na tri vzájomne závislé oblasti:

· Posilnenie transparentnosti verejných financií;
· Posilnenie strategického plánovania prerozdeľovania zdrojov a prechod na rozpočtovanie zamerané na výsledky;
· Tvorba systému na zriadenie rámca stabilného strednodobého verejného financovania.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) uzavrelo pôžičku so Svetovou bankou na podporu programu RRVF vo výške 5 miliónov EUR. Pôžička bude použitá na financovanie vyše 20 projektov v oblasti technickej podpory a školení v rôznych oblastiach z ktorých najdôležitejšia je zavedenie programového rozpočtovania vo všetkých rozpočtových kapitolách.

Pre účely tohto zadania iné integrované a koordinované projekty zahŕňajú zavedenie viacročného programového rozpočtovania (orientovaného na výsledky) vo všetkých rozpočtových kapitolách. Očakáva sa, že akákoľvek práca vykonaná podľa tejto zmluvy bude úzko koordinovaná s náležitou technickou podporou poskytovanou v rámci programu RRVF.

Zavedenie viacročného programového rozpočtovania vyžaduje prepojenie rozpočtovacieho procesu s tvorbou koncepcie a stanovovaním priorít ako na odvetvovej tak aj národnej úrovni. Pre tento účel je nevyhnutný systém, ktorý premení priority koncepcie vlády a jednotlivých ministerstiev do jasných a merateľných cieľov prerozdelenia rozpočtových zdrojov a umožní pravidelné monitorovacie správy o dosiahnutých výsledkoch prostredníctvom skutočných rozpočtových výdavkov na úrovni koncepcie.

Ciele pridelenej funkcie

Cieľom pridelenej funkcie je asistencia ministrovi financií 1) v priamom zapojení členov kabinetu a celého politického vedenia rozpočtových kapitol vo viacročnom programovom rozpočtovaní a 2) v zriadení systému koncepčných priorít na úrovni tvorby politických rozhodnutí a prepojenia tohto systému s procesom viacročného programového rozpočtovania.

Povinnosti a zodpovednosti

Špecifické úlohy poradcu sú následovné:

· Poskytovať odporúčania najvyššej úrovne Ministrovi financií, ostatným členom kabinetu a príslušným členom parlamentu;
· Posúdiť súčasný systém premeny programového vyhlásenia vlády a iných koncepčných priorít na konkrétne a merateľné ciele pre ministerstvá a iné rozpočtové kapitoly;
· Navrhnúť a asistovať so implementáciou systému pre formuláciu, schválenie, ohodnotenie a zlepšenie koncepčných priorít ministerskej rady a vedúcich kapitol a prepojiť tento systém s procesom viacročného programového rozpočtovania;
· Úzko spolupracovať s ostatnými poradcami zabezpečujúcimi podporu tohto projektu, obzvlášť s Poradcom za účelom zabezpečenia úplného súladu a prepojenia navrhovaného systému s celkovým projektom RRVF.

Požadované výstupy

· Písomné a ústne poradenstvo Ministrovi financií, ostatným členom kabinetu a príslušným členom parlamentu;
· Stručná písomná správa s návrhom špecifických zlepšení a požadovaných krokov na formuláciu, schválenie, ohodnotenie a zlepšenie priorít koncepcií ministerskej rady a jednotlivých ministerstiev;
· Návrh efektívnej stratégie prepojenia priorít koncepcie vlády so systémom viacročného programového rozpočtovania

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca bude zodpovedať Ministrovi financií a bude úzko spolupracovať s Poradcom. Poradca bude pravidelne podávať správy ministrovi alebo štátnemu tajomníkovi zodpovednému za projekt RRVF. Na konci desiatich pracovných dní poradca predloží vstupnú správu s popisom stavu projektu, existujúcich problémov a prekážok. Navyše poradca predloží krátku (maximálne 3 strany) mesačnú aktualizáciu vstupnej správy ministrovi alebo štátnemu tajomníkovi. Na konci kontraktu poradca predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúce práce nevyhnutné pre posilnenie prepojení medzi ministrami ministerskej rady, rozpočtovými kapitolami a ďalšími významnými vládnymi inštitúciami.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· Dôkaz zlepšenej implementácie viacročného programového rozpočtovania ministrami;
· Dôkaz úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi na základe iných kontraktov RRVF, zvlášť s Poradcom.

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 4 ročnú prax v najvyššej politike národnej vlády.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· Prax v jednaní s politickými vedeniami na ministerstvách;
· Skúsenosť s rozpočtovým systémom založenom na výsledkoch v krajine patriacej do OECD;
· Oboznámenosť s otázkami a problémami tranzitných ekonomík;
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie január – október 2004, celkové pracovné obdobie bude 40 pracovných dní, z toho približne 75% na území Slovenskej republiky. Kontrakt pokryje všetky cestovné náklady a diéty.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy.