Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) poradcu pre reformu verejných financií

aktualizované dňa: 26. 04. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády. Vláda dostala prostriedky na financovanie Prípravnej fázy projektu riadenia verejných financií (t.j. preddavok na pôžičku) za účelom začatia niektorých jeho aktivít v čo najkratšom čase.

Na základe ustanovení prípravnej fázy projektu bol vybraný konzultant, ktorý pôsobí ako poradca ministra financií pre stratégiu a časové rozvrhnutie reforiem a implementáciu programu reformy. Toto Zadanie úloh (TOR) je aktualizáciou Zadania úloh pre vyššie uvedenú funkciu.

Ciele pridelenej funkcie

Hlavným cieľom je radiť ministrovi financií a koordinátorovi Projektu reforiem riadenia verejných financií pri všetkých komponentoch programu reforiem verejných financií (ďalej len “dlhodobý poradca”), predovšetkým tým, že bude usmerňovať stratégiu reformy, jej koordináciu s ostatnými reformami a implementáciu reformy.

Povinnosti

Dlhodobý poradca bude radiť ministrovi v oblasti (1) stratégie a časového rozvrhnutia reforiem; (2) pri implementácii programu reformy. Okrem toho bude plniť nasledujúce úlohy:

· Usmerňovať implementáciu stratégie reformy riadenia verejných financií;
· Hľadať riešenia na odstránenie úzkych miest a odklonov od schváleného postupu;
· V rámci projektu RRVF dohliadať a uľahčovať komunikáciu medzi zahraničnými poradenskými štruktúrami, miestnymi expertmi a štátnymi zástupcami;
· Dohliadať na synchronizáciu a prepojenie Projektu reformy riadenia verejných financií s ďalšími projektmi reforiem a ich implementáciu medzi ministerstvom financií, rezortnými ministerstvami a ostatnými vládnymi a verejnými inštitúciami;
· Koordinovať vstupy zahraničných donorov a inštitúcií (napr. EU Phare, MMF a iných);
· Radiť ministrovi financií a štátnemu tajomníkovi v rôznych záležitostiach týkajúcich sa prípravy rozpočtu a iných záležitostiach v rámci pôsobnosti ministerstva financií;
· Pripraviť koncept a poskytovať poradenstvo ohľadne implementácie programu informovanosti verejnosti;
· Pôsobiť ako podpredseda Riadiacej komisie PRRVF;
· V spolupráci s koordinátorom projektu a hlavným poradcom vypracovať Zadania úloh pre subkomponenty projektu RRVF.

Požadované výstupy

· Vstupná správa;
· Mesačná aktualizácia Vstupnej správy;
· V spolupráci s koordinátorom projektu príprava a predkladanie štvrťročných správ o napredovaní projektu Riadiacej komisii, ktoré budú vypracované na základe mesačných správ od poradcov PRRVF;
· Záverečná správa;
· Zadania úloh (TOR) pre subkomponenty projektu.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Dlhodobý poradca bude podliehať ministrovi financií a bude úzko spolupracovať s koordinátorom projektu a hlavným poradcom. Ministrovi financií alebo štátnemu tajomníkovi bude pravidelne podávať správy o projekte reformy riadenia verejných financií. Na konci prvého mesiaca poradca predloží vstupnú správu popisujúcu stav projektu, existujúce problémy a úzke miesta. Okrem toho bude ministrovi financií a štátnemu tajomníkovi predkladať krátke mesačné správy o činnosti za predchádzajúce obdobie (vypracovanú na základe správ o všetkých projektoch reformy). Na konci svojho kontraktu predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre opatrenia nevyhnutné pre posilnenie reformy verejných financií v budúcnosti.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe vypracovaných a doručených výstupov. Okrem toho budú dôležité nasledujúce ukazovatele:

· uspokojivé napredovanie smerom k cieľom vytýčeným vo Vstupnej správe uvedenej vyššie;
· zabezpečenie komunikácie medzi jednotlivými projektmi v oblasti reformy riadenia verejných financií;
· efektívna implementácia Stratégie reformy riadenia verejných financií;
· včasná implementácia Projektu RRVF.

Kvalifikačné predpoklady poradcu

Dlhodobý poradca by mal mať:

· vyšší stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti ekonómie alebo verejných financií alebo MBA;
· schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí;
· silné vodcovské schopnosti;
· schopnosť viesť multi-disciplinárne tímy;
· výbornú znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie 36 mesiacov s nástupom približne v júli 2003.

Vláda poskytne poradcovi kancelárske priestory, možnosť používať osobný počítač, základné kancelárske potreby a vybavenie kancelárie vrátane osobného počítača, laserovej tlačiarne, faxu a kopírovacieho stroja. Vláda bude hradiť všetky domáce i zahraničné cestovné náklady nevyhnutné na splnenie úlohy.