Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) pre poradcu pre obstarávanie

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády. Vláda dostala prostriedky na financovanie Prípravnej fázy projektu riadenia verejných financií (t.j. preddavok na pôžičku) za účelom začatia niektorých jeho aktivít v čo najkratšom čase.

Ciele pridelenej funkcie

Vláda Slovenskej republiky hľadá osobu s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania podľa pravidiel Svetovej banky, ktorý bude pracovať s koordinátorom, dlhodobým poradcom a hlavným poradcom projektu reforiem riadenia verejných financií a pomáhať im pri implementácii vyššie uvedeného projektu a posilňovaní kapacity riadenia obstarávanie v implementačnej jednotke projektu.

Táto funkcia je na čiastkový úväzok. Poradca pre obstarávanie bude zodpovedný za technickú pomoc pri obstarávaní tovarov a služieb, príprave ponukového procesu, dokumentácie súvisiacej s výberovým procesom a podmienkami kontraktov. Poradca by mal dobre poznať obstarávacie pravidlá a smernice Svetovej banky.

Povinnosti

Poradca pre obstarávanie bude poskytovať technickú pomoc ministrovi financií a koordinátorovi projektu v záležitostiach týkajúcich sa obstarávania konzultačných služieb pre implementáciu programu reformy. Bude zodpovedný za poskytovanie pomoci pri implementácii vyššie uvedeného projektu za účelom posilnenie kapacity riadenia obstarávania a za nasledujúce činnosti:

1. Obstarávanie služieb konzultačných spoločností, prípravu obstarávacej dokumentácie, výberového konania a vypracovanie relevantnej dokumentácie v súlade s obstarávacími postupmi Svetovej banky;
2. Poskytovanie metodického vedenia a poskytovania know how miestnemu expertovi pri obstarávaní služieb konzultantov v súlade s obstarávacími postupmi Svetovej banky;
3. Poradca pre obstarávanie bude poskytovať pomoc implementačnej jednotke pri príprave a evaluácii ponúk a hlavne:

a) Zabezpečovať, aby komerčná a technická stránka návrhov bola na vysokej odbornej úrovni a v súlade s požiadavkami obstarávacích pravidiel Svetovej banky.
b) Posudzovať a vypracúvať stanoviská ku všetkým obstarávacím návrhom konzultantov vrátane tých, ktoré neboli predmetom predchádzajúcej kontroly
c) Pomáhať pri revízii a príprave štandardných evalučných správ Svetovej banky o všetkých dokumentoch, ktoré boli pripravené implementačnou jednotkou pred ich zaslaním Svetovej banke na schválenie (no objection).

4. Účelom revízie bude, aby sa všetky dokumenty pripravovali v súlade s pravidlami a smernicami Svetovej banky, prísľubmi zakotvenými v Dohode o pôžičke, najnovšími formulármi odporúčanými Svetovou bankou, a aby boli vypracované podľa najlepších obstarávacích praktík.
5. Kontrolovať najnovší obstarávací plán projektu
6. Pomáhať expertom implementačnej jednotky pri príprave časového harmonogramu na implementáciu obstarávacieho plánu, ktorý bude odrážať hlavné stupne v obstarávacom procese (vypracovanie zadaní úloh (TOR), v prípade potreby vydanie výzvy na prejavenie záujmu, výzvy na predloženie ponúk, dátumy schválenia Svetovou bankou (no objections), predloženie evaluačných správ (technických a finančných), negociácia, návrh a podpis kontraktu vrátane dátumov ukončenia kontraktu).
7. Uistiť sa, že rozpočtované sumy sú primerané pre relevantných koncových úžívateľov a tým zaistiť včasnú a efektívnu implementáciu projektu;
8. Overovať, či všetky navrhované kúpy sú súlade so zmluvou o pôžičke;
9. Pomáhať implementačnej jednotke určiť vhodnú obstarávaciu metódu pre každý kontrakt;
10. Budovať obstarávaciu kapacitu implementačnej jednotky a príjemcov prostredníctvom praktických školení;
11. Pomáhať implementačnej jednotke vypracovať systém uchovávania evidencie všetkých kontraktov, ktoré je potrebné poslať na preskúmanie Svetovej banky pred ich uzavretím a hlavne tých, ktoré sa posielajú na preskúmanie po ich uzavretí.
12. Pomáhať implementačnej jednotke pri manažmente a administrácii všetkých podpísaných kontraktov v rámci pôžičky.

Kvalifikačné predpoklady:

Od poradcu na obstarávanie sa vyžaduje:

- vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií/ekonomiky/techniky/obstarávania;
- dobrá znalosť a praktické skúsenosti z obstarávania podľa postupov a pravidiel Svetovej banky a podávania správ je výhodou;
- dobrá praktická znalosť štandardných aplikácií MSOffice (tabuľkové procesory, textové procesory, atď);
- poradca by mal mať viac ako 5-ročnú prax v obstarávacích a poradenských službách;
- praktická znalosť transformujúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy výhodou;
- aspoň 5-ročná prax na pozícii obstarávacieho poradcu v projektoch financovaných medzinárodnými agentúrami;
- vynikajúce komunikačné schopnosti a schopnosť pracovať v medzinárodných tímoch;
- výbornú znalosť anglického jazyka slovom aj písmom

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech obstarávacieho experta sa bude hodnotiť podľa celkovej úspešnosti obstarávania konzultačných služieb a schválenia výberových postupov a pravidiel Svetovou bankou.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca pre obstarávanie bude podliehať ministrovi financií a koordinátorovi Projektu, ktorý bude hlavným partnerom poradcu. Pravidelne bude podávať správy Riadiacej skupine Projektu reformy riadenia verejných financií.. Po každej misii od nástupu do svojej funkcie predloží správu s popisom dôležitých úloh, ktoré treba vykonať počas trvania kontraktu, ktorá bude prijateľné pre Riadiacu skupinu a manažment ministerstva financií. Konzultant predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania na vylepšenie obstarávacieho procesu projektu reformy verejných financií na obdobie nasledujúcich troch rokov.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie približne 2 mesiacov v období od mája 2003 - apríla 2004 s možnosťou predĺženia zmluvy.

Kontrakt bude obsahovať ustanovenia na úhradu zahraničných cestovných nákladov nevyhnutných na splnenie úlohy a nákladov na stravu a ubytovanie.

Vláda poskytne poradcovi kancelárske priestory, možnosť používať osobný počítač, základné kancelárske potreby a vybavenie kancelárie vrátane osobného počítača, laserovej tlačiarne, telefónu, faxu a kopírovacieho stroja.