Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh TOR) poradcu pre programové rozpočtovanie

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RRVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády.

Programové rozpočtovanie bolo skúšobne zavedené pre 4 rozpočtové kapitoly v roku 2001 a pre ďalších 5 kapitol v roku 2002. MF SR bola poskytovaná v tejto oblasti pomoc od amerického Ministerstva financií. V roku 2003 MF SR rozšírilo programové rozpočtovanie na všetky rozpočtové kapitoly pre fiškálny rok 2004.

V rámci prípravnej fázy projektu od začiatku roku 2003 pomáhal vláde konzultant pri zlepšovaní metodológie programového rozpočtovania a implementácii úplného programového rozpočtovania pre všetky rozpočtové kapitoly. Toto zadanie úloh je aktualizáciou zadania úloh spomínanej funkcie.

Zavedenie programového rozpočtovania je dôležitým prvkom projektu RRVF zameraným na prepojenie rozpočtového procesu s tvorbou politiky a priorít na obidvoch, sektorovej aj národnej úrovni. Vláda bude kontrahovať technickú pomoc v rôznych oblastiach rozpočtovania a širšieho fiškálneho riadenia a očakáva sa že každá aktivita prevádzaná v rámci tohto kontraktu by mala byť úzko koordinovaná s ostatnou technickou pomocou poskytovanou v rámci projektu RRVF.

Ciele pridelenej funkcie

Cieľom pridelenej funkcie je asistencia vláde pri:

· zlepšení programového rozpočtovania a jeho metodológie
· rozvoji jeho väzieb s tvorbou strategickej politiky
· rozvoji a implementácii monitorovacej a hodnotiacej metodológie pre programové rozpočtovanie

Úlohy a zodpovednosti

Špecifické úlohy poradcu budú nasledovné:

· priebežne pomáhať MF SR pri zlepšovaní programových štruktúr rozpočtu
· prispievať k rozvoju metodológie v oblasti väzieb tvorby strategickej politiky a priorít a programového rozpočtovania na MF SR
· vytvoriť metodológiu pre monitorovanie a hodnotenie programových rozpočtov
· úzko spolupracovať s ostatnými tímami poskytujúcimi pomoc v rámci projektu, hlavne s tímom zameraným na posilnenie rozpočtovania na MF SR a v šiestich kľúčových rozpočtových kapitolách, s expertom na zavedenie viacročného rozpočtovania ako aj s tímom pracujúcim na audite štruktúry a funkcií MF SR, za účelom zabezpečenia plnej konzistentnosti a väzieb reforiem programového rozpočtovania s celým programom projektu RRVF

Požadované výstupy

· návrh na prepojenie politiky a priorít vlády s formuláciou programov, ich cieľov, zámerov a ukazovateľov
· ročné rozpočty pre centrálnu vládu pripravené a zhodnotené na základe ukazovateľov orientovaných na výsledky
· metodológia pre monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtovania
· metodologická kapacita na MF SR posilnená v oblasti programového rozpočtovania

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca sa bude zodpovedať ministrovi financií a Koordinačnej jednotke projektu RRVF a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisií projektu RRVF. Na konci druhého mesiaca poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán signifikantných úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu, akceptovaný Riadiacou komisiou. Naviac bude poradca predkladať krátke (maximum tri strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu a Riadiacej komisií, v ktorých budú popísané dosiahnuté úspechy za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu poradca predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúce aktivity a rozvoj v oblasti programového rozpočtovania.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· úzka spolupráca a komunikácia medzi MF SR a ostatnými rozpočtovými kapitolami v oblasti programového rozpočtovania
· evidencia úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi v rámci ostatných kontraktov projektu RRVF, hlavne s poradcami zameranými na posilnenie rozpočtovania na MF SR a aj s ostatnými, zameranými na šesť kľúčových rozpočtových kapitol, zavedenie viacročného rozpočtovania, audit procedúr a štruktúry MF SR a celkovú koordináciu projektu
· uspokojivý progres smerom k cieľom vytýčeným vo vstupnej správe ako to bolo popísané v predchádzajúcej sekcií

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 10 rokov praxe na úrovni riadiacej politiky na Ministerstve financií alebo v ekvivalentnej organizácii a mal by mať detailné pracovné znalosti v oblasti programového rozpočtovania.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo verejných financiách
· praktické skúsenosti z rozvoja strednodobých rozpočtov v trhových alebo tranzitných ekonomikách
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie november 2003 – august 2004, s možnosťou predĺženia. Kontrakt by mal pokryť všetky cestovné náklady a príspevok na ubytovanie. Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy. Vláda má k dispozícii financie na školenie pre vládnych úradníkov organizované poradcom.