Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) pre hlavného poradcu

aktualizované dňa: 22. 05. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RVF). Z pôžičky bude financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády.

Na základe ustanovení prípravnej fázy projektu bol vybraný konzultant, ktorý poskytuje poradenstvo ohľadne konceptu a návrhov k problematike reforiem a príprav pre implementáciu programu reformy. Toto Zadanie úloh (TOR) je aktualizáciou Zadania úloh pre vyššie uvedenú funkciu

Ciele pridelenej funkcie

Hlavným cieľom je radiť ministrovi financií, koordinátorovi Projektu reforiem riadenia verejných a dlhodobému poradcovi pri implementácii všetkých komponentov programu reforiem verejných financií, okrem iného navrhnutím efektívnej štruktúry riadenia projektu, zabezpečovaním koordinácie medzi poradcami a vypracovaním dobrého monitorovacieho a evaluačného systému.

Povinnosti

Hlavný poradca bude radiť ministrovi financií, koordinátorovi a dlhodobému poradcovi pri: (1) implementácii programu reformy a (2) relevantnej problematike týkajúcej sa reformy. Okrem toho bude plniť nasledujúce úlohy:

· Zabezpečovať prepojenosť, koordináciu a postupnosť aktivít zahraničných poradcov a všetkých častí programu a poskytovať podporu vtedy a tam, kde to bude potrebné;
· Vypracúvať návrhy rozhodnutí pre Riadiacu komisiu PRRVF („Riadiaca komisia“);
· Identifikovať silné a slabé stránky v rámci subkomponentov programu;
· Posúdiť kompetenčnú štruktúru pre verejné financie a vypracuje odporúčania pre príslušné zmeny;
· Identifikovať príbuzné aktivity, ktoré možno zahrnúť do programu a zariadiť prepojenie a/alebo predloženie návrhov na ich zaradenie do programu Riadiacej komisii;
· Identifikovať ďalšie potreby pre technickú asistenciu;
· Zabezpečiť časové zladenie školiacich aktivít, ktoré treba vykonať v implementačnej fáze PRRVF s časovým harmonogramom implementácie Štátnej pokladnice a možných Phare aktivít;

· Koordinovať aktivity poradcov projektu RRVF s aktivitami PHARE poradcov v Štátnej pokladnici;
· V spolupráci s koordinátorom a dlhodobým poradcom vypracovať Zadania úloh (TOR) pre subkomponenty projektu;
· Vypracovať monitorovací a evaluačný systém pre projekt RRVF.

Požadované výstupy

· Vstupná správa
· Mesačná aktualizácia Vstupnej správy;
· Príspevok do štvrťročných správ koordinátora a dlhodobého poradcu
· Zadanie úloha (TOR) pre subkomponenty projektu
· Monitorovací a evaluačný systém pre projekt

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Hlavný poradca bude podliehať ministrovi financií a koordinátorovi Projektu bude pravidelne podávať správy Riadiacej skupine Projektu reformy riadenia verejných financií.. Na konci prvého mesiaca poradca predloží vstupnú správu s vypracovaným plánom práce dôležitých úloh, ktoré treba vykonať počas trvania kontraktu a ktoré budú prijateľné pre Riadiacu skupinu a manažment ministerstva financií. Okrem toho bude koordinátorovi projektu a Riadiacej skupine predkladať krátke (maximálne 3 strany) mesačné správy, ktoré budú aktualizovať pokrok dosiahnutý v predchádzajúcom mesiaci pri plnení cieľov stanovených vo vstupnej správe, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy, s ktorými sa stretol. Na konci svojho kontraktu predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre prácu v budúcnosti potrebnú pre posilnenie reformy riadenia verejných financií.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech hlavného poradcu sa bude hodnotiť na základe vypracovaných a doručených výstupov. Okrem toho budú dôležité nasledujúce ukazovatele:

· uspokojivé napredovanie smerom k cieľom vytýčeným vo Vstupnej správe uvedenej vyššie;
· úspešná integrácia práce ostatných zahraničných poradcov;
· Včasná implementácia relevantných subkomponentov projektu;
· Efektívny monitorovací a evaluačný systém.

Kvalifikačné predpoklady

Hlavný poradca by mal mať:

· vyšší stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti ekonómie alebo verejných financií alebo MBA;
· aspoň 10-ročnú relevantnú medzinárodnú prax a podrobné znalosti aspoň jednej alebo viacerých oblastí programu reformy;
· znalosť riadenia verejných financií v strednej a východnej Európe a/alebo v krajinách OECD je výhodou
· vynikajúcu znalosť anglického jazyka písmom aj slovom.

Zmluvné úpravy

Funkcia je plánovaná na obdobie September 2003 – August 2004 s celkovou dĺžkou pracovného obdobia 11 mesiacov, s možnosťou predĺženia. Kontrakt by mal pokryť všetky náklady na medzinárodné, ubytovanie a diéty, tlmočnícke a prekladateľské služby.

Vláda poskytne poradcovi kancelárske priestory, základné kancelárske potreby a vybavenie vrátanie osobného počítača a náklady na domáce cesty potrebné pre splnenie úlohy. Vláda tiež bude hradiť náklady spojené so školením, študijnými cestami a študijnými pobytmi, ktoré organizuje poradca.