Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) poradcu pre posilnenie makroekonomického rámca

aktualizované dňa: 22. 05. 2005

V apríli 2003 prijala vláda Slovenskej republiky stratégiu reformy riadenia verejných financií (RRVF), ktorá sa zameriava na tri vzájomne závislé oblasti:

· posilnenie transparentnosti verejných financií
· posilnenie strategického plánovania alokácie zdrojov a prechodu na rozpočtovanie zamerané na výsledky
· vytvorenie systému pre zriadenie stabilného strednodobého rámca verejných financií.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dostalo od Svetovej banky pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RRVF). Z pôžičky by malo byť financovaných viac než 20 technických asistencií a školení v rôznych oblastiach; očakáva sa, že práca vykonaná v rámci tohto kontraktu bude úzko koordinovaná so všetkými ostatnými relevantnými projektmi v rámci programu RRVF. Inštitút finančnej politiky je jedným z hlavných príjemcov tejto technickej pomoci.
Inštitút finančnej politiky (IFP) je útvarom MF SR zodpovedným za prípravu makroekonomického rámca. IFP má asi 20 zamestnancov a zodpovedá za: (a) prípravu makroekonomického rámca; (b) prognózovanie a monitorovanie daňových príjmov; (c) vypracovanie strednodobého finančného výhľadu a (d) vypracovanie Konvergenčného programu EÚ. Nový riaditeľ bol menovaný 1. apríla 2003.

Ako súčasť RRVF sa IFP stáva centrálnou jednotkou MF SR a vypracúva, okrem iných úloh, makroekonomické prognózy pre verejnú správu. IFP taktiež prezentuje a obhajuje tieto prognózy na verejnosti. Okrem toho IFP zodpovedá za vypracovávanie výhľadových dokumentov, ktoré bude Slovenská republika, ako budúci člen Európskej únie musieť vypracovávať pre Európsku komisiu. IFP a rozpočtová sekcia MF SR sú spoluzodpovedné za vytvorenie strednodobého fiškálneho rámca.
Strednodobý rámec výdavkov je založený na strednodobom fiškálnom rámci (prístup zhora nadol), ktorý zahŕňa fiškálnu projekciu pozostávajúcu z príjmovej projekcie rozpočtu verejných financií, cieľového deficitu rozpočtu a potom stanovuje limity celkových výdavkov.

Daňové príjmy sa menia z roka na rok v každej ekonomike z makroekonomických a politických dôvodov (daňový systém bol kompletne prepracovaný v roku 2003). Preto prvým krokom v prognózovaní príjmov je využitie makroekonomickej prognózy, ktorá zahŕňa také agregáty ako HDP, platy a mzdy, zisk právnických osôb, spotrebné výdavky, dovoz atď. Potom rozdielne dane (DPH, daň z príjmu, obchodná daň) súvisia so základom, z ktorého sú dane odvádzané.
Od začiatku roka 2003 bola IFP poskytovaná technická asistencia za účelom vytvorenia technických nástrojov (vrátane školení počas výkonu práce a školení podľa potreby). Toto zadanie je aktualizáciou zadania pre túto úlohu.

Okrem toho IFP mieni vylepšiť analytické schopnosti svojich zamestnancov prostredníctvom školiacieho programu, ktorý by mal zabezpečiť dôkladné chápanie aplikovanej ekonomiky a analytických procesov.

Ciele zadania

Cieľom zadania je asistovať IFP v nasledovných oblastiach:

A. Ďalšie posilnenie strednodobého makroekonomického rámca a vytvorenie analytickej kapacity IFP pre prípravu makroekonomických prognóz a realizáciu ekonomických analýz;
B. Zabezpečiť vhodnú metodológiu prognózovania vládnych príjmov
C. Vytvoriť dvojročný vzdelávací program Tento navrhnutý vzdelávací plán by mal pozostávať z kombinácie teoretických a aplikovaných seminárov a praktických školení. To bude zahŕňať školenia počas výkonu práce, semináre, štúdijné pobyty a praxe (v rámci IFP aj mimo IFP) zamerané na zavedenie najnovších metód do ekonomického prognózovania a ekonomickej a politickej analýzy v IFP. Úlohou poradcu by mala byť identifikácia a organizácia vhodných školení. MF SR bude potom financovať náklady spojené s týmto vzdelávaním. pre:

1. kombináciu makroekonomickej a fiškálno-menovej politiky za účelom podpory udržateľného ekonomického rastu, určenia makroekonomických priorít a zvýšenia analytických schopností v oblasti platobnej bilancie a menovej politiky;
2. „najmodernejšie“ praktiky v tvorbe strednodobého fiškálneho rámca;
3. vytvorenie kapacity pre strednodobú makroekonomickú analýzu vrátane špecifických dopadov priamych z ahraničných investícií, štrukturálnych zmien v ekonomike v dôsledku vstupného procesu do EÚ a príprav prijatia Eura a identifikácie rizík a nerovnováhy rozvoja slovenskej ekonomiky.

Úlohy a zodpovednosti

Od poradcu sa očakáva vykonanie nasledovných úloh:

A. Posilnenie strednodobého makroekonomického rámca a vytvorenie analytickej kapacity IFP:

 • analýzu pôvodu údajov pre ekonomické analýzy a prognózovanie na Slovensku s využitím, tam kde to bude potrebné, kontaktov s MF SR, NBS a Štatistickým úradom;
 • pomoc MF SR pri zlepšovaní strednodobých makroekonomických prognóz, vrátane postupného rozvoja spoľahlivých databáz nevyhnutných pre prípravu prognostických modelov;
 • posilnenie centrálnej funkcie makroekonomických prognóz IFP ako základu pre tvorbu rozpočtu v rozpočtovej sekcii MF SR a na rezortných ministerstvách;
 • pomoc pri integrácii dopadu fiškálnej politiky do makroekonomických prognóz a vytvorenie monitorovacieho procesu pre postupné hodnotenie a zlepšovanie prognóz;
 • udržiavanie pravidelnej a plnej spolupráce, komunikácie a pomoci medzi MF SR, Štátnou pokladnicou, Národnou bankou Slovenska a Štatistickým úradom v oblasti makroekonomického prognózovania;
 • pomoc IFP pri zlepšovaní strednodobého fiškálneho rámca (založeného na všetkých hlavných zložkách výdavkov, príjmov a financovania) a pri projekcii trojročnej kĺzavej rozpočtovej prognózy pripravenej sekciou rozpočtovej politiky MF SR;
 • pomoc ministerstvu financií pri zlepšovaní ekonomických správ, ktoré sú prílohou rozpočtu;
 • poskytovanie pravidelných formálnych a neformálnych školení pre rokovacích partnerov na MF SR;
 • zabezpečenie implementácie vhodného školenia pre IFP, ktoré bolo pripravené počas prípravnej fázy projektu, pri využití koordinácie a rád konzultanta kontrahovaného za účelom prevedenia plánovaného školenia;
 • zabezpečenie pravidelných formálnych a neformálnych školení protistrán na MF SR.

B. Metodológia pre prognózovanie vládnych príjmov:

 • Posúdiť súčasnú metodológiu tvorby príjmových prognóz IFP, zhodnotiť z pohľadu vhodnosti pre Slovenskú republiku a navrhnúť vylepšenia metodológie ako aj školenia relevantných pracovníkov týkajúce sa týchto metód
 • Analyzovať hlavné analytické techniky a ich vhodnosť z hľadiska stredoeurópskej krajiny s dôrazom na prognózovanie založené na zastúpených premenných, pružnostiach, mikromodelovaní a účeloch politických analýz a navrhnúť vylepšenia súčasného modelu prognózovania príjmov;
 • Poskytnúť neformálne školenia protistrán v IFP týkajúce sa používania zlepšeného modelu

C. Tvorba a organizácia relevantného vzdelávacieho programu:

 • Pripraviť pracovnú verziu zhodnotenia potrieb vzdelávania
 • Navrhnúť plán vzdelávania (aspoň na štvrťročnej báze) a identifikovať vhodných praktikantov a učiteľov, ktorí by priniesli najnovšie ekonomické teórie a vedomosti a ich aplikáciu do IFP so špecifickým zameraním na posledné vývoje ekonomiky;
 • Identifikovať študijné pobyty a praxe na zahraničných ministerstvách financií (a iných príslušných inštitúciách)
 • Nadviazať kontakty so zahraničnými ministerstvami financií (a inými príslušnými inštitúciami) aby sa podporila dlhodobá spolupráca
 • Zistiť vhodné externé kurzy organizované akademickými a profesionálnymi inštitúciami v oblastiach, ktoré sú relevantné pre potreby IFP
 • Vytvoriť „cestovnú mapu“ nepretržitého vzdelávania

D. Všeobecne

 • úzko spolupracovať s ostatnými tímami poskytujúcimi pomoc v rámci projektu, hlavne s poradcom zodpovedným za inštitucionálne posilnenie IFP aby bola zabezpečená úplná konzistencia a prepojenie posilňovania makroekonomického rámca s reformami v oblasti programového a viacročného rozpočtovania a celkovej tvorby politiky.

Požadované výstupy

A.

 • kvalitné strednodobé makroekonomické a fiškálne prognózy IFP a podstatne zlepšené ekonomické správy prikladané k rozpočtu;
 • autoritatívne a presné makroekonomické prognózy IFP, majúce hlavnú úlohu v rozpočtovom procese a tvoriace jediný základ pre vytvorenie zdroja informácii pre rozpočet;
 • publikovanie metodológie doprevádzajúcej makroekonomický model;
 • zlepšené schopnosti IFP pre vykonávanie ekonomických analýz, špeciálne analýz dopadu fiškálnej politiky na ekonomiku.

B.

 • kritická analýza momentálne používaného systému prognózovania vládnych príjmov v IFP a popis rôznych techník, ktoré môžu byť použité pre prognózovanie vládnych príjmov vrátane ich výhod a nevýhod v slovenskom kontexte;
 • odporúčania pre systém prognózovania pre každú hlavnú vládnu príjmovú kategóriu;
 • školenie relevantných zamestnancov IFP v metodológiách odporúčaných pre tvorbu prognóz vládnych príjmov;
 • vypracovanie metodiky v písomnej forme.

C.

 • odsúhlasený časový plán dvojročného vzdelávacieho programu vrátane seminárov, praxí a študijných pobytov do dvoch mesiacov od podpísania kontraktu;
 • databáza relevantných školiteľov/odborníkov, kurzov a školiacich zariadení;
 • nadviazať kontakty so zahraničnými ministerstvami financií a inými príslušnými inštitúciami.

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca bude zodpovedať ministrovi financií a Koordinačnej jednotke projektu RRVF a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisii projektu RRVF. Na konci prvého mesiaca poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán dôležitých úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu a mali by byť akceptované Riadiacou komisiou. Naviac bude poradca predkladať krátke (maximum tri strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu a Riadiacej komisii, v ktorých budú popísané dosiahnuté úspechy za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu poradca predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúce aktivity a rozvoj v oblasti makroekonomického modelovania, makroekonomickej a fiškálnej politiky.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· zlepšená kvalita makroekonomických analýz na MF SR, podľa hodnotenia EK a iných, počas ich hodnotiacich misií;
· zvýšená spoľahlivosť makroekonomických prognóz a analýz MF SR;
· dokončenie vhodného vzdelávacieho programu;
· zlepšená kvalita príjmových prognóz IFP podľa hodnotenia EK a iných, počas ich hodnotiacich misií;
· prognózy príjmov IFP prispejú vytvoreniu spoľahlivého rozsahu zdrojov pre slovenskú vládu;
· komplexné pokrytie relevantných tém v pláne seminárov;
· pozitívne hodnotenie zamestnancami IFP a ostatnými členmi projektu RRVF;
· uspokojivý progres smerom k cieľom vytýčeným vo vstupnej správe ako to bolo popísané v predchádzajúcej sekcii;
· preukázanie úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi v rámci ostatných kontraktov projektu RRVF, hlavne s poradcami zameranými na inštitucionálne posilnenie IFP a celkovú koordináciu;

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 5 rokov praxe na úrovni riadiacej politiky na Ministerstve financií alebo v ekvivalentnej inštitúcii a mať detailné pracovné znalosti v oblasti fiškálneho/makroekonomického prognózovania.

Ďalšie dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo ekonometrii;
· praktické skúsenosti z vývoja makroekonomických modelov v trhových alebo tranzitných ekonomikách;
· praktické skúsenosti v oblasti verejných financií v tranzitných ekonomikách;
· praktické skúsenosti s organizáciou vzdelávacích programov prednostne v oblasti makroekonomickej politiky a prognostiky;
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na celkové obdobie 14 pracovných mesiacov, má byť implementovaná v období november 2003 – september 2005. Kontrakt by mal pokryť všetky cestovné náklady a príspevok na ubytovanie.

MF SR poskytne poradcovi kancelárske priestory, možnosť používať osobný počítač a základné kancelárske potreby potrebné pre zadanie. MF SR uhradí náklady na školenie a študijné pobyty identifikované poradcom v rámci dohodnutého rozpočtu.