Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) pre poradcu pre viacročné rozpočtovanie

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

Základné údaje

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dostane od Svetovej banky pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády. Vláda dostala prostriedky na financovanie Prípravnej fázy projektu riadenia verejných financií (t.j. preddavok na pôžičku) za účelom začatia niektorých jeho aktivít v čo najkratšom čase.

Súčasná legislatíva predpokladá postupné zavedenie viacročného verejného rozpočtu od r. 2004. V blízkej budúcnosti by sa malo stať základom pre vypracovanie ročných verejných rozpočtov Slovenskej republike. Cieľom je zaviesť systém trojročného kĺzavého rozpočtu, ktorého integrálnou súčasťou bude ročný verejný rozpočet.

Zavedenie viacročného rozpočtovania tvorí jeden prvok širšej reformy verejných financií, v ktorej bude rozpočtový proces prepojený s tvorbou politiky a stanovovaním priorít na sektorovej a štátnej úrovni. Vláda bude kontrahovať technickú pomoc v rôznych oblastiach rozpočtovania a širšieho fiškálneho manažmentu a očakáva sa, že akákoľvek práca vykonaná v rámci tohto kontraktu by mala byť úzko koordinovaná s ostatnou technickou pomocou poskytovanou v rámci programu reformy.

Ciele pridelenej funkcie:

Cieľom pridelenej funkcie je poskytnúť vláde SR technickú asistenciu pri navrhovaní metodológie a implementácii systému viacročného rozpočtovania v SR.

Povinnosti

Špeciálnou úlohou poradcu bude poskytovať technickú asistenciu pri:

· vypracovaní a implementácii uceleného postupu a návrhu metodológie tvorby viacročného verejného rozpočtu,
· vytvorení príslušného informačného systému,
· posilnení inštitucionálnej kapacity Ministerstva financií SR v tejto oblasti a definovaní príslušných organizačných a legislatívnych zmien za účelom efektívnej implementácie viacročného rozpočtovania
· zabezpečení prepojenia viacročného verejného rozpočtu so strednodobými prioritami a ekonomickou politikou vlády Slovenskej republiky
· úzkej spolupráci s ostatnými tímami poskytujúcimi pomoc v rámci projektu, ako aj s tímami vykonávajúcimi funkčný a organizačný audit ministerstva financií, aby sa zabezpečilo, že zavedená metodológia pre viacročné rozpočtovanie bude plne konzistentná s reformami programového rozpočtovania a prepojená s politickými rozhodnutiami

V rámci projektu reformy riadenia verejných financií má vláda k dispozícii finančné prostriedky na školenia. Súčasťou povinností poradcu bude aj návrh školiaceho programu (pozostávajúci zo školení, školiacich návštev do krajín, ktoré majú rutinne zavedený systém zostavovania viacročného verejného rozpočtu, školení zameraných na samotnú tvorbu procesu, atď.) a organizovať a dodať toto školenie pre pracovníkov ministerstva financií a rezortných ministerstiev.

Požadované výstupy

· vypracovanie metodológie pre viacročné rozpočtovanie, ktorá bude vychádzať zo strednodobého finančného výhľadu, a ktorej súčasťou bude aktuálny rozpočtový rok ako prvý rok pripraveného viacročného rozpočtu – do konca marca 2004;
· vypracovanie jasného návrhu pre požadované organizačné a procedurálne zmeny potrebné na zavedenie viacročného rozpočtovania – do júna 2004;
· definícia štruktúry ekonomických indikátorov potrebných pre vypracovanie viacročného verejného rozpočtu;
· vypracovanie stratégie pre komunikáciu medzi ministerstvom financií a rezortnými ministerstvami, fondmi a inými inštitúciami verejného sektora za účelom efektívnej implementácie viacročného rozpočtovania;
· v prípade predĺženia zmluvy vypracovanie odhadu, do výšky, ktorú umožňuje schválený rozpočet, pre dodanie ďalšej technickej asistencie počas r. 2005 a 2006 pre zabezpečenie efektívneho viacročného rozpočtovania pre centrálnu verejnú správu a napokon pre celú verejnú správu.

Požiadavky na prepojenia a na podávanie správ

Poradca bude podliehať ministrovi financií a koordinátorovi projektu a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisii Projektu reformy riadenia verejných financií. Na konci druhého mesiaca poradca predloží vstupnú správu s vypracovaným plánom práce dôležitých úloh, ktoré treba vykonať počas trvania kontraktu, a ktoré budú prijateľné pre Riadiacu komisiu. Okrem toho bude koordinátorovi projektu a Riadiacej komisii predkladať krátke (maximálne 3 strany) mesačné správy, ktoré budú aktualizovať pokrok dosiahnutý v predchádzajúcom mesiaci, pracovný program na nasledujúci mesiac, problémy, ktoré treba vyriešiť a progres pri plnení cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci svojho kontraktu predloží záverečnú správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúcu technickú pomoc v oblasti viacročného rozpočtovania.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspešnosť poradcu bude hodnotená na základe dodania požadovaných výstupov. Dôležitými indikátormi sú:

- dôkazy o úzkej spolupráci s poradcami kontrahovanými v rámci Projektu RRVF, hlavne tými, ktorých sa týka zavedenie rozpočtového programovania na ministerstve financií a rezortných ministerstvách, funkčný audit postupov a štruktúr na ministerstve financií a koordinácia projektu;,
- zavedenie viacročného rozpočtu pre centrálnu verejnú správu v rozpočte na r. 2005;
- preukázaná úzka spolupráca a komunikácia medzi minsterstvom financií a rezortnými minsterstvami pri zavádzaní viacročného rozpočtovania.

Kvalifikačné predpoklady poradcov

Poradca musí mať minimálne 10-ročné skúsenosti s prácou vo vedúcej funkcii na ministerstve financií alebo podobnom mieste a musí mať praktické znalosti v oblasti prípravy viacročného rozpočtu.

Medzi ďalšie dôležité kvalifikačné predpoklady patrí:

§ vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky alebo verejných financií,
§ praktické skúsenosti s tvorbou strednodobého rozpočtu v štandardných, resp. tranzitívnych trhových ekonomikách,
§ dobré diplomatické schopnosti a schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí.

Časové rozloženie a zmluvné úpravy

Pôsobenie poradcu sa predpokladá v rozsahu 5 mesiacov v období od novembra 2003 – septembra 2004 s možnosťou predĺženia. Očakáva sa, že hlavná časť úloh by mala byť realizovaná do apríla 2004. Zmluva by mala pokryť všetky cestovné náklady a príspevok na ubytovanie.

Ministerstvo financií poskytne poradcovi kancelárske priestory, možnosť používať osobný počítač, základné kancelárske potreby a financie na uhradenie vnútroštátnych cestovných nákladov súvisiacich s jeho funkciou. Okrem toho vláda uhradí náklady na školenie, ktoré poradca poskytne vládnym úradníkom.