Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) poradcu pre oblasť podmienených závazkov a skrytého dlhu

aktualizované dňa: 15. 07. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RRVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády. V rámci prípravnej fázy projektu sú vykonávané prípravné práce v týchto oblastiach od konca roku 2002.

Jedným z hlavných cieľov projektu RRVF je zvýšenie transparentnosti a zníženie fiškálnych rizík v rámci celého okruhu verejných financií.

Relatívne nevýznamné riziko súvisí s doteraz poskytnutými štátnymi zárukami. MF SR spravuje záruky poskytnuté limitovanému počtu približne 10 veľkých, predovšetkým štátnych firiem, ako sú Železnice SR (ŽSR) a Slovenské elektrárne (SE). Tieto záruky sú dobre zmapované a riziko súvisiace s ich možným nesplatením je ocenené a zapracované ako súčasť vykazovaného štátneho dlhu.

Väčšie fiškálne riziko však predstavujú napr. záruky poskytnuté na obecnej úrovni a záruky, poskytnuté v minulosti rôznymi verejnými subjektami (napr. Fond národného majetku, Slovenská záručná a rozvojová banka), ktorých celkový objem nie je úplne zdokumentovaný. Naviac nebola prevedená žiadna analýza rizika s ohľadom na tieto nesplatené záruky. Aj keď v súčasnosti už existujú pravidlá v oblasti autorizácie nových záruk, neexistujú systematické pravidlá pre monitorovanie nesplatených záruk alebo pre odhad pravdepodobnosti, že bude vyžadované ich vyplatenie. Zahrnutie takýchto pravidiel poskytovania správ a analýzy rizika ako časti do širšieho rozpočtového procesu by umožnilo vláde zabezpečiť, že bude schopná urobiť náležité zaistenie takýchto záruk a tým zabezpečí stabilitu a udržateľnosť verejných financií.

Určité fiškálne riziko v súčasnosti predstavuje aj skrytý dlh verejných fondov a iné možné formy skrytého dlhu. Verejné fondy (Fond národného majetku, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, zostávajúce štátne fondy), sú riadené odlišnými legislatívnymi nariadeniami a nie su priamo časťou procesu štátneho rozpočtu.

Nezdokumentované ostáva fiškálne riziko, ktoré je dané možným skrytým dlhom rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, rovnako ako aj v pôsobnosti vyšších územných celkov a v pôsobnosti obcí a miest.

Je veľmi pravdepodobné, že existujú, resp.v budúcnosti môžu vzniknúť ďalšie oblasti, ktoré generujú podmienené záväzky verejného rozpočtu, resp. skrytý dlh subjektov verejného sektora.

V rámci samostatného kontraktu bude prijatý lokálny expert so znalosťou vývoja domácej legislatívy v príslušnej oblasti a praxe fungovania subjektov verejného sektora pri poskytovaní záruk a tvorbe skrytého dlhu, na identifikáciu a vytvorenie databázy nesplatených záruk a záruk, u ktorých bolo vyžadované vyplatenie ale neboli úplne vyplatené, z hľadiska verejných subjektov a všetkých ostatných podmienených záväzkov, vrátane záväzkov na úrovni vyšších územných celkov, miest a obcí. Tento expert bude úzko spolupracovať s poradcom pre túto pozíciu.

Ciele pridelenej funkcie

Vzhľadom na vyššie uvedené, cieľom pridelenej funkcie je analyzovať reálny stav – z hľadiska danej legislatívy aj objemu – podmienených záväzkov a skrytého dlhu verejného sektora, navrhnúť systém hodnotenia rizika a navrhnúť zmeny, ktoré budú eliminovať možnosť vzniku podmienených záväzkov a skrytého dlhu v budúcnosti.

Vo viacerých oblastiach verejných financií v súčasnosti prebiehajú reformy (predovšetkým školstvo a zdravotníctvo), cieľom ktorých je okrem iného aj zvýšiť transparentnosť verejných výdavkov a zabrániť vzniku skrytého dlhu verejného sektora. Nebude preto úlohou poradcu navrhovať opatrenia v týchto oblastiach, ale poskytnúť ministerstvu financií nezávislé hodnotenie opatrení, ktoré budú navrhované v príslušných reformách.

Úlohy a zodpovednosti

Špecifickou úlohou poradcu bude nasledovné:

· Navrhnúť metodiku identifikácie oblastí potenciálne obsahujúcich skrytý dlh alebo podmienené záväzky verejného sektora (rozpočtu),
· Vypracovať metodiku hodnotenia rizík vyplývajúcich z existujúcich záruk, podmienených záväzkov a skrytého dlhu pre verejný rozpočet,
· Navrhnúť na základe „best practice“ politiku a z nej vyplývajúce legislatívne a inštituionálne zmeny, ktoré zabránia vzniku podmienených záväzkov a skrytého dlhu do budúcna, špeciálne v príspevkových organizáciách a v komunálnom sektore,
· riadiť lokálneho experta pri identifikácii podmienených záruk a skrytého dlhu ex post,
· Spolupracovať s ďalšími poradcami projektu na návrhu a implemenmtácii inštitucionálnych zmien (organizačných, personálnych), ktoré zabezpečia reálnu implementáciu požadovaných zmien.

Požadované výstupy

· návrh smerníc politiky pre riadenie existujúcich a nových podmienených záväzkov
· zhodnotenie rizika a ohodnotenie nesplatených záruk poskytnutých verejnými subjektami a obcami
· zhodnotenie potenciálneho rizika vyplývajúceho z deficitov verejných fondov, vyšších územných celkov a obcí, ktorému by bol vystavený verejný rozpočet,

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradca sa bude zodpovedať koordinátorovi projektu a Riadiacej komisii projektu RRVF. Na konci prvého mesiaca poradca predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán signifikantných úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu, akceptovaný Riadiacou komisiou. Naviac bude poradca predkladať krátke mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu, v ktorých budú popísané aktivity a výsledky za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa poradca stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Do polovice apríla 2004 poradca predloží Riadiacej komisii predbežnú informáciu, ktorá bude použitá ako jeden z podkladov pre analýzu zadĺženosti verejného sektora. Na konci kontraktu poradca predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúce aktivity a rozvoj v oblasti podmienených záväzkov a skrytého dlhu.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· zreteľná úzka spolupráca s poradcami pracujúcimi v rámci ostatných kontraktov projektu RRVF, hlavne s poradcom pracujúcim pre riadení dlhu a pre celkovú koordináciu projektu
· uspokojivý progres smerom k cieľom vytýčeným vo vstupnej správe ako to bolo popísané v predchádzajúcej sekcii

Kvalifikačné predpoklady

Poradca by mal mať aspoň 10 rokov praxe na úrovni riadiacej politiky na Ministerstve financií, v súkromnej alebo verejnej finančnej inštitúcii alebo ekvivalent, a mal by mať detailné pracovné znalosti v oblasti riadenia podmienených záväzkov.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady zahŕňajú:

· vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo verejných financiách a/alebo zodpovedajúca profesionálna kvalifikácia vo financiách / bankovníctve
· praktické skúsenosti z riadenia rizika, prednostne aj v tranzitných ekonomikách
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie november 2003 – november 2004, celkové pracovné obdobie nepresahuje 6 mesiacov. Kontrakt bude pokrývať všetky cestovné náklady a diéty.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby, tlmočnícke a prekladateľské služby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy.