Späť Verzia pre tlač

Zadanie úloh (TOR) poradcu pre posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie na Ministerstve financií SR a v 6 kľúčových rozpočtových kapitolách

aktualizované dňa: 22. 05. 2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo Svetovú banku o pôžičku na podporu reforiem v oblasti riadenia verejných financií (RRVF). Z pôžičky by mala byť financovaná technická pomoc a školenia na posilnenie inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie, riadenie výdavkov a finančný manažment nákladov na činnosť vlády. Programové rozpočtovanie bolo zavedené za pomoci amerického Ministerstva financií skúšobne pre 4 rozpočtové kapitoly v roku 2001, následne pre dalších 5 kapitol v roku 2002 a ďalej rozšírené na všetky rozpočtové kapitoly v roku 2003, pre fiškálny rok 2004.

V rámci prípravnej fázy projektu od začiatku roku 2003 pomáhal vláde konzultant pri zlepšovaní metodológie programového rozpočtovania a implementácii úplného programového rozpočtovania pre všetky rozpočtové kapitoly. Táto pomoc bude predĺžená až do roku 2006.
Paralelne vláda hľadá konzultanta pre vypracovanie metodológie viacročného rozpočtovania.
Za účelom posilnenia kapacít MF SR a ostatných, hlavne šiestich kľúčových rozpočtových kapitol v oblasti rozpočtovania bude kontrahovaná konzultačná firma za účelom poskytnutia poradcov, ktorí budú pracovať s pracovníkmi pracujúcimi na programovom a viacročnom rozpočtovaní na MF SR a v jednotlivých rozpočtových kapitolách.

Implementácia programového a viacročného rozpočtovania je dôležitým prvkom projektu RRVF, v ktorom má byť rozpočtový proces prepojený s tvorbou politiky a priorít na obidvoch úrovniach, sektorovej aj národnej. Vláda bude kontrahovať technickú pomoc v rôznych oblastiach rozpočtovania a širšieho fiškálneho riadenia a každá aktivita prevádzaná v rámci tohto kontraktu by mala byť úzko koordinovaná s ostatnou technickou pomocou poskytovanou v rámci projektu RRVF.

Ciele pridelenej funkcie

Cieľom pridelenej funkcie je pomoc vláde pri zvyšovaní inštitucionálnej kapacity pre rozpočtovanie vo všetkých 49 rozpočtových kapitolách, so zameraním na kapitolu MF SR a 6 kľúčových rozpočtových kapitol: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra, a Ministerstvo pôdohospodárstva.

Úlohy a zodpovednosti

Špecifické úlohy poradcu sú nasledovné:

· vykonať funkčnú analýzu rozdelenia úloh rozpočtového procesu a zodpovedností jednotlivých účastníkov rozpočtového procesu
· vytvoriť kapacitu pre tvorbu strategickej politiky rozpočtových kapitol (v úzkej spolupráci s poradcom pre programové rozpočtovanie)
· vytvoriť analytické kapacity pre programové rozpočtovanie v jednotnej koherentnej podobe pre všetky rozpočtové kapitoly (v úzkej spolupráci s poradcom pre programové rozpočtovanie)
· pomôcť pri vypracovaní viacročných rozpočtov pre rozpočtové kapitoly ( v úzkej spolupráci s poradcom pre viacročné rozpočtovanie)
· zorganizovať a vykonať relevantné školenie v oblastiach ktoré boli spomínané
· zorganizovať dve série seminárov v oblasti riadenia zmeny, t.j. jednu pre vrcholový manažment a druhú pre stredný manažment
· úzko spolupracovať s ostatnými tímami poskytujúcimi pomoc v rámci projektu, ako aj s tímom pracujúcim na audite štruktúry a funkcií MF SR, za účelom zabezpečenia úplnej konzistentnosti rozpočtových reforiem a prepojenia s programom projektu RRVF

Doporučená metodológia

Práca na projekte by mala byť organizovaná v šiestich pracovných skupinách, zodpovedajúcich šiestim najväčším rozpočtovým kapitolám. Tie by mali pokrývať úlohy ktoré boli spomenuté vyššie. V špeciálnych oblastiach ako je riadenie zmeny, by mali pracovať uznávaní senior špecialisti.
Pomoc pre MF SR bude riadená vedúcim tímu tohto projektu, ktorý bude zameraný na kapitolu MF SR a bude koordinovať prácu šiestich pracovných skupín. Vedúci tímu sa bude stretávať s vedúcimi šiestich pracovných skupín priebežne v pravidelných intervaloch za účelom prediskutovania progresu v ich práci a zaistenia aplikácie pokračujúcej metodológie v rámci kapitol.

Projekt pokrýva okrem kapitoly MF SR a šiestich najväčších rozpočtových kapitol aj 42 menších rozpočtových kapitol. Tie by sa mali zúčastňovať na práci pracovných skupín aby mohli byť zahrnuté do projektu. Z tohto dôvodu bude mať každá pracovná skupina reprezentantov a bude pracovať s jednou veľkou rozpočtovou kapitolou a so siedmimi menšími kapitolami.

V každej zo šiestich pracovných skupín by mali byť reprezentovaní nasledujúci členovia:

1. poradca zodpovedný za jednu zo šiestich veľkých rozpočtových kapitol, v pozícii vedúceho pracovnej skupiny
2. expert MF SR pracujúci v oblasti financovania tejto veľkej rozpočtovej kapitoly, v pozícii sprostredkovatela
3. expert tejto veľkej rozpočtovej kapitoly, pracujúci na implementácii programového rozpočtovania
4. expert tejto veľkej rozpočtovej kapitoly pracujúci na zavedení viacročného rozpočtovania
5. traja až štyria experti MF SR pracujúci v oblasti financovania siedmich menších rozpočtových kapitol
6. siedmi reprezentanti menších rozpočtových kapitol (jeden z každej rozpočtovej kapitoly) pracujúci s programovým a viacročným rozpočtovaním
7. lokálny koordinator pracovnej skupiny pomáhajúci poradcovi

Každá zo šiestich pracovných skupín by sa mala skladať z 15 až 16 členov.

Každá pracovná skupina by sa mala stretávať pravidelne aspoň raz za mesiac za účelom prediskutovania spracovávaných úloh, problematických miest a dodaných výsledkov. Vedúci pracovných skupín zabezpečia aby bol každý člen ich pracovnej skupiny aktívne zainteresovaný a aktívne sa zúčastňoval procesu spracovania úloh, ktoré majú byť splnené.
Pre uľahčenie získavania informácii šiestim vedúcim pracovných skupín o silných a slabých stránkach jednotlivých rozpočtových kapitol, aby mohli poskytovať najlepšie rady a pomoc pre MF SR aj rozpočtovú kapitolu ako takú, sa odporúča umiestnenie vedúcich pracovných skupín v ich kľúčových (najväčších) rozpočtových kapitolách. Odtiaľ budú zároveň udržiavať pravidelné kontakty so siedmimi menšími rozpočtovými kapitolami, ktoré im budú pridelené. Vedúcim pracovných skupín budú pri práci pomáhať lokálni koordinátori.

Klient posúdi návrhy s alternatívnymi metodológiami, z toho čo bolo popísané vyššie, či tieto môžu byť použité pre dosiahnutie požadovaných cieľov.

Požadované výstupy

· funkčná analýza rozpočtového procesu ktorá vyústi do zrevidovaných rozpočtových procedúr poskytovaných explicitne pre strednodobý fiškálny rámec
· ročné rozpočty pripravované podľa vopred dohodnutého kalendára
· podklady zo strategických sektorov pripravované šiestimi kľúčovými rozpočtovými kapitolami
· viacročné rozpočty pripravené pre centrálnu vládu
· viacročné programové rozpočty monitorované a hodnotené na základe implementovanej metodológie, t.j. na výsledok zameraných cieľov, zámerov a ukazovateľov

Požiadavky na spoluprácu a podávanie správ

Poradcovia v šiestich rozpočtových kapitolách budú podávať správy poradcovi na MFSR (vedúcemu tímu) ktorý bude zodpovedný za celkový konzistentný prístup v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Vedúci tímu bude zodpovedať ministrovi financií a Koordinačnej skupine projektu RRVF a bude pravidelne podávať správy Riadiacej komisií projektu RRVF. Na konci druhého mesiaca vedúci tímu predloží vstupnú správu obsahujúcu pracovný plán signifikantných úloh, ktoré majú byť vykonané v priebehu obdobia kontraktu, akceptovaný Riadiacou komisiou. Naviac bude vedúci tímu predkladať krátke (maximum tri strany) mesačné aktualizácie vstupnej správy koordinátorovi projektu a Riadiacej komisií, v ktorých budú popísané dosiahnuté úspechy za predchádzajúci mesiac, pracovný program na nasledujúci mesiac a problémy s ktorými sa vedúci tímu stretol, ako aj progres smerom k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vstupnej správe. Na konci kontraktu vedúci tímu predloží finálnu správu o vykonanej práci, ktorá bude obsahovať odporúčania pre budúce aktivity a rozvoj v oblasti rozpočtovania.

Monitorovateľné ukazovatele výkonnosti

Úspech poradcu sa bude hodnotiť na základe dodania požadovaných výstupov. Naviac budú dôležité nasledovné ukazovatele:

· evidencia úzkej spolupráce s poradcami pracujúcimi v rámci ostatných kontraktov projektu RRVF, hlavne s poradcami zameranými na posilnenie metodológie programového rozpočtovania na MF SR, zavedenie viacročného rozpočtovania, audit procedúr a štruktúry MF SR a celkovú koordináciu projektu RRVF
· uspokojivý progres smerom k cieľom vytýčeným vo vstupnej správe ako to bolo popísané v predchádzajúcej sekcií
· úzka spolupráca a komunikácia medzi MF SR a jednotlivými rozpočtovými kapitolami v oblasti rozpočtovania, t.j. programového a viacročného rozpočtovania

Kvalifikačné predpoklady

Vedúci tímu by mal mať aspoň 10 rokov praxe na úrovni riadiacej politiky na Ministerstve financií alebo v ekvivalentnej organizácii a mal by mať detailné pracovné znalosti v oblasti programového a/alebo viacročného rozpočtovania. Ostatní poradcovia by mali mať aspoň 8 rokov praxe a pracovné znalosti v oblasti programového a viacročného rozpočtovania. Je žiadúce aby mali poradcovia v šiestich rozpočtových kapitolách skúsenosti zo sektorových zodpovedností príslušnej kapitoly.

Iné dôležité kvalifikačné predpoklady všetkých poradcov zahŕňajú:

· vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo verejných financiách
· praktické skúsenosti z rozvoja strednodobých rozpočtov v trhových alebo tranzitných ekonomikách
· diplomatické schopnosti a schopnosť práce v medzinárodnom prostredí

Poradcom majú pomáhať lokálni koordinátori, ktorí by mali mať aspoň 5 rokov praxe v práci s projektami, dobrú pracovnú znalosť anglického jazyka slovom aj písmom a vysokoškolské vzdelanie v ekonomike alebo financiách.

Zmluvné úpravy

Úloha je plánovaná na obdobie máj 2004 – marec 2006, celkové pracovné obdobie bude 83 mesiacov pre medzinárodných poradcov (t.j. 12 mesiacov priemer na jedného poradcu) a 147 mesiacov pre lokálnych koordinátorov (t.j. 21 mesiacov priemer na jedného lokálneho koordinátora.) Kontrakt by mal pokryť všetky náklady na cestovné, diéty, tlmočnícke a prekladateľské služby a školenie.

Vláda poskytne kancelárske priestory vrátane osobného počítača, základné kancelárske potreby a financovanie domácich cestovných nákladov požadovaných pre splnenie úlohy.